Rabbi Marvin Hier i Simon Wies
...
Rabbi Marvin Hier i Simon Wiesenthal-senteret reagerer på at UNESCO stanser utstillingen. - Det er en bekreftelse på at UNESCO er blitt et offisielt redskap for den arabiske framstillingen av forholdene i Midtøsten, hevder Hier. Her sammen med generaldirektør Irina Bokova i UNESCO ved presentasjonen av utstillingen i Los Angeles 22. mars 2012.
UNESCO-nei til jødisk utstilling
Del
Først sa de ja, nå nekter UNESCO etter press fra 22 arabiske land å stå bak en utstilling om jødenes 3.500 år historiske og kulturelle bånd til landet Israel.

Bare dager før ut­stil­lin­gen skul­le åpne ved FN-or­ga­ni­sa­sjo­nens ho­ved­kvar­ter i Paris, vend­te UNESCO tom­me­len ned for opp­leg­get som Simon Wie­sent­hal-sen­te­ret står bak.

Man­dag 20. ja­nu­ar skul­le ut­stil­lin­gen åpnes. Den viser jø­de­nes 3.500 år lange bånd til lan­det Is­rael. Bak ved­ta­ket om å hind­re vis­nin­gen står de ara­bis­ke lan­de­ne re­pre­sen­tert i UNESCO, mens or­ga­ni­sa­sjo­nen selv be­grun­ner det med at ut­stil­lin­gen kan skade freds­pro­ses­sen i Midt­østen, mel­der Je­ru­sa­lem Post.

Ara­bisk press

Sist tirs­dag fikk UNESCO brev fra 22 av lan­de­ne i den ara­bis­ke grup­pen i or­ga­ni­sa­sjo­nen. De ut­tryk­te be­kym­ring for tit­te­len på ut­stil­lin­gen som de hev­det er upre­sis, og te­ma­et som de kalte po­li­tisk.

De ad­var­te mot at ut­stil­lin­gen kunne un­der­gra­ve uten­riks­mi­nis­ter John Ker­rys for­søk på å nå en en­de­lig freds­av­ta­le om en to­stats­løs­ning, og hev­det at den ville un­der­gra­ve UNESCOS ob­jek­ti­vi­tet.

Leder for Simon Wie­sent­hal-sen­te­ret, rabbi Mar­vin Hier, tok umid­del­bart kon­takt med UNESCOs ge­ne­ral­di­rek­tør Irina Bok­o­va og ba henne om ikke gi etter for pres­set fra de ara­bis­ke lan­de­ne. Han viste til at eks­per­ter fra UNESCO al­le­re­de hadde vært med på ut­vel­ging av inn­hol­det og god­kjent ut­stil­lin­gen.

Anti-jø­disk

Mar­vin Hier viser til Bok­o­vas god­kjen­ning av ut­stil­lin­gen i ok­to­ber 2011, samme dag som UNESCOs med­lems­sta­ter sa ja til å an­er­kjen­ne Pa­le­sti­na som su­ve­ren stat og ga dem fullt med­lem­skap i or­ga­ni­sa­sjo­nen.

- La det være klart, pro­tes­ten fra den ara­bis­ke grup­pen kom­mer ikke på grunn av noe spe­si­elt ved ut­stil­lin­gen, men på grunn av selve tan­ken bak - at det jø­dis­ke folk ikke kom til Det hel­li­ge land først etter na­zis­te­nes Ho­lo­caust, men kan føre sine his­to­ris­ke og kul­tu­rel­le røt­ter i lan­det til­ba­ke 3.500 år. Hvis det er noe som truer håpet om fred og for­soning blant folk i Midt­østen, så er det å gi etter for ter­ro­ris­mens kref­ter og un­der­gra­ve åp­nin­gen av ut­stil­lin­gen, som er et re­sul­tat av et sam­ar­beid mel­lom UNESCO og Simon Wie­sent­hal-sen­te­ret, skri­ver Hier.

- Der­som ustil­lin­gen ikke blir åpnet, er det en be­kref­tel­se på at UNESCO er blitt et of­fi­si­elt red­skap for den ara­bis­ke fram­stil­lin­gen av for­hol­de­ne i Midt­østen, hev­der Hier.

Fryk­ter føl­ge­ne

Di­rek­tør Irina Bok­o­va sva­rer at UNESCO er svært opp­tatt av at freds­pro­ses­sen skal lyk­kes, og vil ikke fore­ta seg noe som kan sette den i fare.

- Med tanke på den vik­ti­ge fasen som freds­for­hand­lin­ge­ne går inn i, har jeg ikke annet valg enn å ta al­vor­lig de be­kym­rin­ge­ne som er reist i bre­vet fra le­de­ren i den ara­bis­ke grup­pen, skri­ver hun.

Is­rael som spon­ser ut­stil­lin­gen sam­men med Ka­na­da og Mon­te­ne­gro har ut­trykt mis­nøye med av­gjø­rel­sen.

- Vi be­kla­ger at denne vik­ti­ge ut­stil­lin­gen er blitt un­der­gravd av feil­ak­ti­ge inn­ven­din­ger, og vi håper en løs­ning kan fin­nes så UNESCO kan vise ut­stil­lin­gen slik den var plan­lagt, sier tals­mann for Is­rael uten­riks­de­par­te­ment, Jigal Pal­mor.

Dagen