Tror islamister står bak kanindrap
Del
- Dette er en beskjed til meg, sier Kjersti Margrethe Adelheid Gilje. Demokratene-politikeren tror husdyrene hennes er blitt drept og skadet på grunn av engasjementet hennes i Stopp islamiseringen av Norge (Sian).

- Hvis jeg ikke slut­ter å jobbe mot isla­mi­se­ring er det min tur neste gang. Det er jeg som kan få hodet av­skå­ret, tror Gilje.

Ro­ga­len­din­gen har verv både i Stopp Isla­mi­se­rin­gen av Norge (Sian) og Nor­we­gi­an De­fen­ce Le­ague . For øye­blik­ket er hun opp­tatt av å komme inn på Stor­tin­get for par­ti­et De­mo­kra­te­ne .

Hyllet Breivik, vil inn på Stortinget

An­meld­te for­hol­de­ne

En ja­nuar­mor­gen i år fant Gilje og man­nen den ene ka­ni­nen sin med av­skå­ret hode og lab­ber på trap­pen. Det samme gjen­tok seg med noen ukers mel­lom­rom med yt­ter­li­ge­re seks ka­ni­ner. Etter dette øns­ket paret ikke å ha ka­ni­ner og ga dem der­for bort og solg­te ka­nin­un­ge­ne, for­tel­ler Ro­ga­lands Avis.

Men også kat­te­ne til Gilje er blitt ram­met. Av 15 kat­ter har ek­te­pa­ret nå seks igjen. De andre er enten blitt borte eller fun­net så mis­hand­let at de er blitt av­li­vet hos dyr­le­gen.

Gilje for­tel­ler Dagen at hun an­meld­te for­hol­de­ne for en uke siden.

En te­le­fon til Sand­nes po­liti­sta­sjon be­kref­ter at an­mel­del­sen er mot­tatt:

- Vi vil etter­fors­ke saken på van­lig måte. Po­li­ti­et ser al­vor­lig på all vold mot dyr og dyre­mis­hand­ling, sier Anne Hel­land til Dagen .

Hun fun­ge­rer som leder for på­tale­sek­sjo­nen Sand­nes. Ju­ris­ten som er satt på saken er på ferie og Hel­land kan ikke svare på hvor saken står nå og hvor høy prio­ri­tet den har.

- Jeg kjen­ner ikke sa­kens de­tal­jer og vil ikke spe­ku­le­re i om for­hol­de­ne har sam­men­heng med hen­nes po­si­sjon, sier Hel­land.

Halal-mat

Gilje selv har sine tan­ker:

- Når du kjem­per mot ond­ska­pens kref­ter er det isla­mis­ter, eks­tre­me mus­li­mer eller sa­ta­nis­ter som står bak. Jeg tror helst det er isla­mis­ter, sier hun.

Kjer­sti Gilje leg­ger ikke skjul på sine me­nin­ger:

- Jeg vil ikke ha isla­mis­ter i lan­det vårt. De for­lan­ger halal-mat og jeg synes det er fryk­te­lig at vi må ta hen­syn. Vi skul­le bedt om å få byg­get en kirke i Af­gha­ni­stan. Hva tror du ville skjedd med oss da? Jeg synes det er gru­somt at de får bygge mos­ke­er i Norge. Dette skul­le vært et kris­tent land. Hvor er na­sjo­nal­fø­lel­sen og stolt­he­ten over å til­hø­re Norge, spør hun.

Støt­ter Brei­viks syns­punk­ter

Da retts­sa­ken mot And­res Behring Brei­vik på­gikk i fjor som­mer er­klær­te Gilje sin støt­te på Face­bo­ok:

- «Jeg sy­nest at taa­len til An­ders Behring Brei­vik er helt enorm. Han er sy­len­de skarp og JEG STØT­TER HAM FULLT UT I HANS SYNS­PUNK­TER. men selv­føl­ge­lig tar jeg av­stand fra hand­lin­ge­ne», skrev po­li­ti­ke­ren, iføl­ge Klasse­kam­pen.

- Kan du for­stå at folk rea­ge­rer etter lande­sor­gen som Brei­vik har på­ført det nors­ke folk?

- Ja, selv­føl­ge­lig, og jeg be­kla­ger om jeg stø­ter noen. Det er gru­somt det han har gjort. Men det er tan­ken bak, at han var redd isla­mi­se­rin­gen av lan­det og ville verne det, jeg støt­ter. Jeg mener at han var frem­synt, sier Gilje og peker mot Gro­rud­da­len i Oslo:

- Det er klas­ser hvor det ikke er et­nisk nors­ke barn. De blir mob­bet og tra­kas­sert. Dette vil jeg ikke ha. De­mo­kra­te­ne vil også ut av Schen­gen og EØS og vi vil verne om gren­se­ne våre.

Ikke for­en­lig

- Du var or­ga­ni­sa­to­risk nest­le­der i Kris­tent Sam­lings­par­ti. Hvor­for gikk du ut av par­ti­et?

- Det var ikke for­en­lig med min kamp mot isla­mi­se­ring av Norge. Jeg må føle at jeg har folk i ryg­gen. De ville at vi skul­le be, men jeg mener at vi også må kjem­pe.

- Gjør vol­den mot dy­re­ne dine noe med ditt po­li­tis­ke en­ga­sje­ment?

- Jeg er et al­min­ne­lig men­nes­ke og føler frykt, men jeg kan ikke la det ta over. Jeg sier til barna og ven­ne­ne mine at jeg ber og tror jeg har engle­vakt.

samfunn,politiet,mobbet,etnisk norske barn,fremsynt,støter,støtter breivik,nasjonalfølelse,kristn,kristent land,halal-mat,satanister,ekstreme muslimer,ondskapens krefter,anne helland,muslimer,kirke,valg,islamister,anders behring breivik,politikk,oslo,englevakt,trakkasering,dyremishandling,vold mot dyr,sandnes politistasjon,avlivet,mishandlet,borte,kaniner,hodet avskåret,husdyr,kjersti gilje,islam,sian,demokratene,kjersti margrete adelheid gilje,ber,ksp,kristent samlingsparti,skadet,ondskap,etnisk,be,anmeldt,trakassert,politianmeldt,norwegian defence league,grenser,kjempe,stolthet,eøs,frykt,drept,schengen,politiker,moskeer,groruddalen,vold,mobbing,katter,kjæledyr,debatt,facebook,kristne,afghanistan,stortinget,kristen