Treåring døde av knivstikk og stump vold mot hodet
Del
Den fore­lø­pi­ge ob­duk­sjons­rap­por­ten viser at tre­årin­gen på Stord døde av flere kniv­stikk og slag med en stump gjen­stand mot hodet. Barne­ver­nets besøk hos fa­mi­li­en skal ikke ha noen sam­men­heng med dra­pet.

Hauga­land og Sunn­hord­land po­liti­dis­trikt mot­tok man­dag den fore­lø­pi­ge ob­duk­sjons­rap­por­ten etter at en 13 år gam­mel gutt sist tors­dag drep­te sin tre år gamle fos­ter­bror på Stord.

- Ob­duk­sjons­rap­por­ten viser at det de­fi­ni­tivt er kniv­stik­king og slag med en stump gjen­stand det er snakk om. Faren til 13-årin­gen ble kun stuk­ket med kniv, sier lens­mann Bernt Nor­valls i Stord po­liti­dis­trikt til NTB.

Leter etter motiv

Nor­valls opp­ly­ser at dra­pet skjed­de ved eller inne i ga­ra­sjen ved hjem­met. 13-årin­gen skal der­etter ha ropt på sin far, og an­gre­pet ham da han kom til ste­det.

I til­legg til tre­årin­gen, 13-årin­gen, moren og faren, var en re­pre­sen­tant for barne­ver­net til stede da det den lille gut­ten ble drept. Ved­kom­men­de var på et ru­tine­be­søk i hjem­met, og po­li­ti­et mener be­sø­ket ikke har noe med dra­pet å gjøre.

- Vi er på le­ting etter et motiv i saken som kan gi oss nye svar, men det er ikke noe som tyder på at dra­pet skal ha noen sam­men­heng med ru­tine­be­sø­ket fra barne­ver­net, sier Nor­valls.

Ingen straffe­sak

Po­li­ti­et ser på dra­pet på tre­årin­gen og 13-årin­gens an­grep på sin egen far som villede hand­lin­ger.

Gut­ten er nå på bar­ne- og ung­doms­psy­kia­trisk kli­nikk i Hauge­sund, hvor det psy­kis­ke helse­ver­net skal prøve å finne mo­ti­vet og hva som skal skje med ham.

- 13-årin­gen skal nå ut­re­des. Enten så skal han be­hand­les av helse­ve­se­net, eller så blir han tatt hånd om av barne­ver­net. Det er kun de to al­ter­na­ti­ve­ne, sier Nor­valls.

Siden gut­ten er under den kri­mi­nel­le lav­al­der blir det ingen straffe­sak.

Po­li­ti­et pre­si­se­rer at de ikke har kjenn­skap til fa­mi­li­ens bolig fra før. Det skal ha vært en brann i bo­li­gen i no­vem­ber i fjor, men den hen­del­sen set­tes ikke i sam­men­heng med barne­dra­pet. (©NTB)

 

samfunn,krim,stord,vold,barnevernet,innenriks,drap