Tillitsvalgte i Normisjon krever svar
Del
Regionsstyreleder Odd Terje Høie i Rogaland trenger å vite hva han skal svare grasrota. 1. februar samles regionstyreledere i Normisjon for å drøfte vrakingen av den nye generalsekretæren.

- Vi får mange spørs­mål rundt pro­ses­sen med an­set­tel­se av ny ge­ne­ral­sek­re­tær, og har ikke noe å svare annet enn det som vi har lest i avi­se­ne, sier Odd Terje Høie.

Han er styre­le­der i re­gion Ro­ga­land og for­kla­rer at ini­tia­ti­vet kom­mer i stand fordi han er opp­tatt av Nor­mi­sjons beste. Noe in­for­ma­sjon har re­gion­sty­ret fått i en rede­gjø­rel­se fra lands­sty­ret etter sam­lin­gen i Praha tid­li­ge­re denne må­ne­den, men dis­ku­sjo­nen har de til­lits­valg­te ikke del­tatt i.

- Vi har behov for å gå ut med for­nuf­ti­ge svar til de som be­fin­ner seg på grunn­pla­net i re­gio­nen. Vi tren­ger også å ha en dia­log med lands­sty­ret for å stil­le spørs­mål og bidra til at pro­ses­sen vi­de­re blir så god som mulig, sier Høie. Han pre­si­se­rer at det er lands­sty­rets an­svar å an­set­te, men sier re­gio­ne­ne er opp­tatt av å bidra med egne syns­punk­ter.

Håper på opp­kla­ring

Høie for­tel­ler at han stort sett har fått po­si­ti­ve svar fra re­gio­ne­ne til møtet med lands­styre­le­der. Han kan ikke svare på om lands­sty­ret har til­lit i hans re­gion:

- Vi har ikke gjort noen un­der­sø­kel­se på dette. Jeg vil tro at det er alt etter hvem en spør, sier Høie.

En av de som har meldt at han stil­ler til møtet er Sver­re Fjeld­berg, styre­le­der i re­gion Øst­fold. Han ved­går at han føler behov for møtet, men har ingen kon­kre­te inn­spill.

- Jeg synes det er greit å få den samme in­for­ma­sjo­nen som de an­sat­te har fått, sier han.

Mag­nar Kos­berg, styre­le­der i re­gion Trøn­de­lag gir ut­trykk for at han har lite kunn­skap om det som har skjedd og «håper på opp­kla­ring».

- Det er man­gel på in­for­ma­sjon om si­tua­sjo­nen. Vi har rea­gert ut fra det vi har sett i media, sier han.

- Noe ve­sent­lig

As­bjørn Amund Risa er leder for Nor­mi­sjon -sty­ret i Horda­land. Også han har meldt at han del­tar på møtet. Han opp­le­ver vra­kin­gen av ge­ne­ral­sek­re­tæ­ren som en vans­ke­lig sak.

- Det er dumt at det skjed­de så sent, at ikke lands­sty­ret opp­da­get uenig­he­ten tid­li­ge­re, sier Risa. Han ved­går at det hadde vært verre om uenig­he­ten hadde blitt opp­da­get etter at den nye ge­ne­ral­sek­re­tæ­ren hadde be­gynt i job­ben, men min­ner sam­ti­dig om at Ing­var Tors­vik ikke har fått prøve seg i stil­lin­gen.

- Jeg vet for lite, men går ut fra at det er noe ve­sent­lig som lig­ger bak siden lands­sty­ret har gått til dette skrit­tet. Det er vans­ke­lig og sårt for Nor­mi­sjon at de er kom­met i denne si­tua­sjo­nen. Det ska­der om­døm­met for det er ikke god per­so­nal­be­hand­ling. Det har de inn­røm­met og tatt selv­kri­tikk på, sier Risa.

- Behov for di­rek­te in­for­ma­sjon

Tor­mod Klei­ven, styre­le­der i Nor­mi­sjon, er glad for ini­tia­ti­vet.

- Det sprang ut av den ak­tu­el­le si­tua­sjo­nen der det var behov for mer di­rek­te in­for­ma­sjon. Målet er å få gitt in­for­ma­sjon, stil­le spørs­mål og sam­ta­le om veien vi­de­re, sier Klei­ven som har med seg ett styre­med­lem til møtet.

- Det er ikke noe i veien for at flere kan bli med, men le­der­ne på re­gion­nivå og lands­styre­le­der er pri­mær­grup­pen.

I Nor­mi­sjons lover gis det rom for at et fler­tall av re­gion­sty­re­ne kan kreve at eks­tra­or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling inn­kal­les for å om­gjø­re et ved­tak i lands­sty­ret.

- Tror du sam­lin­gen er ment som en tem­pe­ra­tur­må­ler i for­hold til sty­rets hånd­te­ring i Tors­vik-sa­ken?

- Det har jeg ingen grunn til å tro, slik agen­da­en er lagt opp, men det er helt opp til re­gion­styre­le­der­ne å vur­de­re det når de li­ke­vel møtes.

DAGEN