Tenåringsfyll øker faren for demens
Del
Tenåringer som ofte drikker seg fulle, får økt risiko for å rammes av demens mens de fortsatt er forholdsvis unge. Alkoholforgiftning i tenårene kan føre til femdoblet demensfare, mener svenske forskere.

Fors­ker­ne har fulgt ut­vik­lin­gen hos nes­ten en halv mil­lion menn etter at men­ne­ne av­tjen­te sin verne­plikt på 1980-tal­let. Av disse ut­vik­let 487 tid­lig de­mens, går det fram av en stu­die som iføl­ge fjern­syns­sel­ska­pet SVT over­ras­ker fors­ker­ne.

Stu­di­en viser at al­ko­hol­for­gift­ning var den størs­te en­kelt­fak­to­ren bak tid­lig de­mens, stør­re enn faren for å arve pro­ble­me­ne.

- Stikk i strid med hva man tid­li­ge­re har trodd, ut­gjør al­ko­hol en be­ty­de­lig stør­re ri­siko­fak­tor enn ar­ve­lig­het, het det på SVTs nett­si­der denne uken.

Blod­trykk

Men også per­soner som tok medi­sin mot psy­ko­ser og folk som slet med de­pre­sjon, fikk for­høyd ri­si­ko for å bli ram­met av de­mens tid­lig. Høyt blod­trykk kan også øke faren for at man ram­mes, skri­ver ny­hets­by­rå­et TT.

Aller størst ri­si­ko blant del­ta­ker­ne i stu­di­en løp de som viste lavt nivå når de ble ev­ne­tes­tet på se­sjon, og i til­legg hadde to eller flere ri­siko­fak­to­rer. For disse var de­mens­fa­ren hele 20 gan­ger stør­re enn van­lig.

De nøy­ak­ti­ge år­sa­ke­ne til sam­men­hen­ge­ne, for ek­sem­pel mel­lom al­ko­hol­for­gift­ning og tid­lig de­mens, er ennå ikke kjen­te.

Døy­ver

- Al­ko­hol kan være både høna og egget, sier legen Anna Nordström, som er en av fors­ker­ne bak stu­di­en.

- Det kan hende at du ikke har det så bra, og at du bru­ker al­ko­hol for å døyve dette. Men det kan også hende at år­sa­ken til at du ikke har det så bra, nett­opp er at du drik­ker for mye al­ko­hol, fram­hol­der Nordström.

I dag lider om­trent 36,5 mil­lio­ner men­nes­ker ver­den over av de­mens. Innen år 2050 er det ven­tet at dette tal­let vil bli tre­dob­let, til 115 mil­lio­ner men­nes­ker, viser be­reg­nin­ger fra Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjon WHO.

Iføl­ge Anna Nordström er det for­holds­vis uvan­lig at men­nes­ker ram­mes av de­mens før de når pen­sjons­al­de­ren. De­mens er svært vans­ke­lig å be­hand­le og lar seg ikke hel­bre­de, på­pe­ker den svens­ke legen.

Ad­va­rer mot fyll

Leiv Hol­stad er leder i Ma­ri­ta­stif­tel­sen , som dri­ver ar­beid for rus­mis­bru­ke­re. Han har aldri før hørt at ten­årings­fyll øker faren for de­mens, men er li­ke­vel opp­tatt av å po­eng­te­re fa­re­ne ved høyt al­ko­hol­inn­tak i ung alder.

- Én ting som er helt sik­kert og som vi all­tid har prøvd å for­mid­le når vi rei­ser rundt og snak­ker med ung­dom, er at om der­som man be­gyn­ner å drik­ke i ung alder, er det mye stør­re sjan­se for å bli al­ko­ho­li­ker når man blir eldre, sier Hol­stad.

Han ser ikke bort fra at den svens­ke rap­por­ten kan bli brukt i fore­byg­gen­de ar­beid ret­tet mot unge.

- Nå er jo denne in­for­ma­sjo­nen om de­mens helt ny. Det er ikke noe vi har brukt, men det kan godt være at vi føyer det til som et av de gode ar­gu­men­te­ne til å styre unna det å drik­ke seg full.

DAGEN