FÅR STØTTE: Torsdag forsvarer
...
FÅR STØTTE: Torsdag forsvarer lege Eilif Haaland fastlegenes samvittighetsfrihet i Stortinget. Han er leder for Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett, som ble stiftet i fjor. (Foto: Johanna Hundvin Almelid)
Tar samvittigheten til stortingshøring
Del
Skal fastleger ha mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort? Torsdag taler leger, kirker og organisasjoner samvittighetslegenes sak i Stortinget.

Høringen i Stortinget starter klokken 10.15.

Du kan følge høringen direkte på nett-TV (høringssal 1)

En rettighet?

Det er el­le­ve or­ga­ni­sa­sjo­ner og to kirke­sam­funn som tors­dag for­mid­dag får ti mi­nut­ter hver til å legge fram sin me­ning om saken for helse- og om­sorgs­ko­mi­te­en i Stor­tin­get.

- Vi øns­ker denne saken så bredt og godt opp­lyst som mulig, sier helse­po­li­tisk tal­s­per­son i Ar­bei­der­par­ti­et, Tor­geir Micael­sen til Avi­se­nes Ny­hets­byrå (ANB).

Bak­grun­nen er SV s for­slag om å «ikke ut­vi­de le­gers re­ser­va­sjons­rett når det gjel­der hen­vis­ning til abort, ut­skri­ving av re­sept på p-pil­ler eller hen­vis­ning til as­sis­tert be­frukt­ning».

De fles­te ak­tø­re­ne som kom­mer på hø­rin­gen er po­si­tiv til at fast­le­ger skal ha mu­lig­het til å re­ser­ve­re seg mot å hen­vi­se til abort , men ikke alle øns­ker å gå inn for at det skal være en ret­tig­het å re­ser­ve­re seg.

Fryk­ter re­ser­va­sjon

Norsk Syke­plei­er­for­bund, Hu­man-Etisk For­bund og «Sex og Sam­funn - Sen­ter for ung sek­su­ali­tet», og Lands­for­enin­gen for les­bis­ke, ho­mo­fi­le, bi­fi­le og trans­per­soner, er de ak­tø­re­ne på hø­rin­gen som har ut­trykt ty­de­lig mot­stand mot hele re­ser­va­sjons­mu­lig­he­ten.

De øns­ker ikke å kom­men­te­re saken før hø­rin­gen, men har tid­li­ge­re sagt hva de mener:

- Hvis man først åpner opp for at leger kan re­ser­ve­re seg på dette om­rå­det, er det lett for at man ikke har noen ar­gu­men­ta­sjon når andre øns­ker å re­ser­ve­re seg mot andre ting, sa Berit Daae Hu­stad, leder for Rådet for syke­plei­e­etikk i Norsk Syke­plei­er­for­bund, til Ber­gens Ti­den­de .

Dag­lig leder Siv Gam­nes i Sex og Sam­funn skri­ver i et brev til stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne at hun «fryk­ter at kon­se­kven­sen av dette kan være at det blir vans­ke­li­ge­re for en­kel­te men­nes­ker å ta gode og sunne valg an­gå­en­de sin sek­su­el­le og re­pro­duk­ti­ve helse».

- Ingen rett

Både Lege­for­enin­gen og Rådet for lege­etikk mener at fast­le­ger bør ha mu­lig­het til å la en kol­le­ga ta seg av hen­vis­ning til abort, på visse vil­kår.

Pro­fes­sor Trond Marke­stad, leder for Rådet for lege­etikk, un­der­stre­ker at ingen har fore­slått å gi fast­le­ger en re­ser­va­sjons­rett mot å hen­vi­se til abort eller gjøre abort vans­ke­li­ge­re for kvin­ner.

- Abort drei­er seg om å ut­fø­re en lege­opp­ga­ve som sam­fun­net er­kjen­ner er kon­tro­ver­si­ell ut fra ulike syn på fos­te­rets egen­ver­di, skri­ver han i en ar­tik­kel i Af­ten­pos­ten denne uken.

Både han og Lege­for­enin­gen un­der­stre­ker at det aller vik­tigs­te i denne saken er hen­sy­net til pa­si­en­te­ne.

Men­neske­ret­tig­het

Dagen har snak­ket med for­kjem­per­ne for re­ser­va­sjons­mu­lig­he­ten. Der står ar­gu­men­tet om sam­vit­tig­hets­fri­het sterkt.

- Sam­vit­tig­hets­fri­het er en grunn­leg­gen­de men­neske­ret­tig­het, sier Mor­ten Ma­gels­sen i Nor­ges kris­te­li­ge lege­for­enings etikk­ut­valg.

- Loven gir helse­per­so­nell ad­gang til å re­ser­ve­re seg mot å ut­fø­re abort, og jeg mener at leger også må ha ad­gang til å re­ser­ve­re seg mot å hen­vi­se til abort, sier pre­ses i bispe­mø­tet i Den nors­ke kirke, Helga Haug­land By­fug­li­en.

- Ikke abort­kamp

Tanke­smi­en Ska­per­kraft rea­ge­rer på at SV mener at kvin­nens rett til helse­til­bud og en leges sam­vit­tig­het i møte med spørs­mål om død og liv, ikke kan iva­re­tas med en re­ser­va­sjons­mu­lig­het.

- Vi vil ar­gu­men­te­re for at det er mulig. Dette har fun­gert til­freds­stil­len­de i over tret­ti år, og det er in­gen­ting som til­si­er at det ikke fort­satt skal fun­ge­re i frem­ti­den, sier råd­gi­ver Håkon Pet­ter­sen.

Ak­tø­re­ne po­eng­te­rer at re­ser­va­sjons­mu­lig­het ikke hand­ler om abort­kamp, slik SV hev­der.

- Dette er ikke en om­kamp om abort­lo­ven, men hand­ler om sam­vit­tig­he­ten til en­kelt­per­soner sett i for­hold det loven gir ad­gang til. Der­for er dette en vik­ti­ge prin­si­pi­ell sak, sier pre­ses By­fug­li­en.

DAGEN

samfunn,markestad,abort,etikk,innenriks,politikk,reservasjonsrett,stortinget,helga haugland byfuglien,eilif haaland,samvittighet,torgeir micaelsen,leger,legeforeningen,reservasjon,berit daae hustad,siv gamnes