Landsdekkende: NLA Høgskolen h
...
Landsdekkende: NLA Høgskolen har 2.000 studenter og 200 ansatte fordelt de tre regionsentrene Bergen, Kristiansand og Oslo. Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Splittet etter plagiat-sak
Del
Det er høyt konfliktnivå ved NLA Høgskolen. Advokater er kalt inn for å løse uenighetene etter en plagiatsak.

Les også: – Vi arbeider intenst med å oppnå tillit

Det er nå ett år siden den såkalte plagiat-striden ved NLA Høgskolen ble kjent, da Dagen skrev om den.

En ansatt ved høgskolen anklaget to kolleger for å plagiere forskningsarbeidene hans. De ble felt av en internt oppnevnt, uavhengig, sakkyndig komité, men frikjent av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet (se faktaboks).

Arbeidsmiljøloven brutt

NLA Høgskolen har to avdelinger i Bergen, en på Breistein og en i Sandviken. Selv om plagiat-saken ble formelt avsluttet i fjor høst, har den fortsatt å skape bølger ved høgskolen. Spesielt blant de ansatte på Breistein.

– Hvordan vil du beskrive tilliten til rektor blant de ansatte på Breistein?

– Jeg ønsker ikke å beskrive den. Når vi har en slik prosess, vil tillit være ett av temaene vi jobber med. Det viktige her er at vi får jobbe godt med dette. Derfor er det viktig at vi får ro og fred, sier hovedtillitsvalgt Kjersti Sandnes Haukedal, med arbeidssted på Breistein.

– Har du selv tillit til rektor?

– Jeg har tillit til at vi får til en god prosess. Da har jeg også tillit til at vi har en ledelse som klarer å inngå i prosessen på en positiv måte.

Verneombud i NLA Sandviken, Mona Helen Farstad, merker at plagiat-saken har gjort noe med miljøet.

– Den har hatt en effekt på de fagmiljøene som var involvert, sier hun.

Ifølge en rapport fra Dialog Advokater i juni har ansatte på Breistein manglende tillit til ledelsen.

– Gjelder dette majoriteten av de ansatte på Breistein?

– Jeg kan ikke si hvor stor misnøyen er, men det er et tillitsproblem der, og det må man jobbe med, sier hun.

I desember 2015 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn med NLA Høgskolen.

Dagen har fått tilgang til tilsynsrapporten, som avdekker en rekke brudd på arbeidsmiljøloven ved institusjonen. Rapporten konkluderer med brudd på rutine for avvikshåndtering, brudd på rutine for varsling og brudd på bestemmelsen om gjennomgang av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Tilsynet gjennomførte gruppearbeid der ansatte beskrev organisasjonen som «topptung». Flere mente den demokratiske modellen i høgskolen var «svekket og at samhandling mellom ledelsen og tillitsvalgte har et forbedringspotensial».

Under behandlingen av plagiat-striden skal tillitsvalgte og vernetjenesten ha opplevd å få «liten medvirkning», ifølge tilsynsrapporten.

Rapporten slo også fast at sykefraværet økte fra 2014 til 2015.

NLA har tatt rapporten fra Arbeidstilsynet til etterretning og har nå innfridd påleggene som er gitt, ifølge informasjonsleder Sissel Mæland.

Breistein: Ansatte ved NLA sin avdeling på Breistein har manglende tillit til ledelsen, ifølge en rapport fra juni. Foto: Astrid Dalehaug Norheim
 

Stor frustrasjon

For å løse tillitkrisen mellom rektor og de ansatte på Breistein ble Dialog Advokater kontaktet tidligere i år.

Advokatfirmaet gjennomførte en forundersøkelse i vår der 17 personer på Sandviken og Breistein ble intervjuet.

Ifølge rapporten fra Dialog Advokater opplever ansatte på Breistein «stor frustrasjon», «usikkerhet», og «en svært mangefull saksbehandling». Flere opplever at de ikke har «blitt sett og hørt av ledelsen». De fleste ønsker en beklagelse fra ledelsen.

Flertallet på Breistein mener den nasjonale rapporten renvasker de innklagede. De etterlyser klare svar fra ledelsen. Konflikten vil «med stor sannsynlighet fortsette å eskalere inntil spørsmål er avklart», heter det i rapporten.

Dialogmøter

Som følge av funnene har Dialog Advokater denne høsten hatt tre dialogmøter mellom rektor og Breistein-miljøet. Dagen erfarer at møtene ikke har løst konflikten til nå. To møter gjenstår.

Personalsjef Anne Hansli har sittet i dialogmøtene. Hun opplever derimot at dialogen i møtene har vært positiv.

– Jeg tror definitivt at vi kommer til enighet, sier hun.

Personalsjefen forteller at skolen jobber med arbeidsmiljø og kultur.

– Vi er i prosesser, sier Hansli.

– Hvordan vil du beskrive miljøet i NLA etter plagiat-saken?

– Generelt vil jeg si at miljøet er godt, sier hun.

Spørsmål om tillit

Hovedtillitsvalgt på Breistein Kjersti Sandnes Haukedal, ønsker ikke å gi noen konkret svar på hva man er uenige om.

– I dialogmøter finner man ut av det etter hvert. Vi snakker nå om hvordan vi skal forstå hverandre og kunne samarbeide i fremtiden, sier hun.

– Er det riktig at Breistein-miljøet forventer en beklagelse fra ledelsen?

– Jeg kan ikke gå nærmere inn i saken.

– Hvordan påvirker konflikten arbeidshverdagen til de ansatte?

– Det er vanskelig å si. Jeg ønsker ikke å si så mye om det nå.

– Hvordan merker studentene konflikten?

– Jeg tror ikke studentene merker så mye til det. De opplever nok at de får en god utdanning og en studiehverdag som oppleves profesjonell.

– Har du håp om at dere skal bli enige?

– Det må en alltid ha. Vi må ha tro på at vi vil finne en felles forståelse, sier hun.

Les også: – Vi arbeider intenst med å oppnå tillit