Straff for terrorplanlegging blir stående
Del
Mi­kael Davud og Sha­wan Bujak, som i fjor høst ble dømt til hen­holds­vis åtte og tre og et halvt års feng­sel for ter­ror­plan­leg­ging, har fått anken av­vist av Høy­este­rett.

Høy­este­rett har for­kas­tet alle an­ke­ne i ter­ror­plan­leg­gings­sa­ken. Det betyr at dom­men fra lag­manns­ret­ten der Mi­kael Davud og Sha­wan Bujak ble dømt til hen­holds­vis åtte år og tre og et halvt års feng­sel for å ha plan­lagt et ter­ror­an­grep mot det dans­ke avis­hu­set Jyl­lands-Pos­ten, blir stå­en­de, mel­der NRK .

Be­tin­get

Seks må­ne­der av Bu­jaks straff ble imid­ler­tid gjort be­tin­get av hen­syn til barna hans. Han kan der­for løs­la­tes, og må ikke inn igjen i feng­sel etter denne retts­run­den.

I både ting­ret­ten og lag­manns­ret­ten ble Mi­kael Davud og Sha­wan Sadek Saeed Bujak dømt for ter­ror­plan­leg­ging. Den tred­je til­tal­te, David Ja­kob­sen, ble fri­fun­net for ter­ror­plan­leg­ging, men li­ke­vel dømt til fire må­ne­ders feng­sel etter å ha hjul­pet Davud med å an­skaf­fe og opp­be­va­re hydro­gen­per­ok­sid, som kan bru­kes til å frem­stil­le spreng­stoff.

Øns­ket stren­ge­re straff

Anken fra stats­ad­vo­ka­ten på straffe­ut­må­lin­gen ble også av­vist og det samme ble anken på saks­be­hand­lings­feil fra David Ja­kob­sen.

Både de tre dømte og på­tale­myn­dig­he­ten anket dom­men fra lag­manns­ret­ten vi­de­re til Høy­este­rett. På­tale­myn­dig­he­ten anket dom­men til Høy­este­rett med ønske om stren­ge­re straf­fer for Bujak og Davud.

- Vi mener Davud burde få el­le­ve år og Bujak fem år, sa stats­ad­vo­kat Geir Evan­ger. (©NTB)