Starter universitet uten godkjenning
Del
De har ikke offentlig godkjenning, ikke lokaler og bare én søker. Likevel skal Hans Bratterud og Finn Jarle Sæle starte universitet til høsten.

1. sep­tem­ber 2013 var 29 per­soner sam­let til stif­tel­ses­møte i lo­ka­le­ne til Pinse­me­nig­he­ten Be­ta­nia, Vegg­li.

Der ble det sig­nert en er­klæ­ring om at de ville bidra til å «brin­ge Gud inn igjen i høy­ere ut­dan­ning ved å ar­bei­de for å bygge opp en ut­dan­nings­in­sti­tu­sjon med høy aka­de­misk stan­dard kom­bi­nert med usvi­ke­lig tro­skap mot den Gud som er åpen­bart i Bi­be­len.

En bedre enn 40.000

Blant de 29 var Finn Jarle Sæle, re­dak­tør i Norge i Dag og ett av fire styre­med­lem­mer for det nye uni­ver­si­te­tet.

På spørs­må­let om hvor rea­lis­tisk det er at de vil star­te opp til høs­ten, sva­rer Sæle føl­gen­de:

- Jeg mener at en stu­dent som lærer noe rik­tig er bedre enn 40.000 stu­den­ter som lærer noe feil. En stu­dent er fan­tas­tisk, men jeg tror det blir flere, sier han.

Sæle hev­der at det lig­ger en kraf­tig nyre­li­giøs se­ku­la­ris­me i mo­der­ne uni­ver­si­tets­ut­dan­nel­se som pre­ger hele sam­funns­li­vet.

Med New World Uni­ver­sity øyner han nytt håp.

Det nye uni­ver­si­te­tet mar­keds­fø­res som det førs­te lære­ste­det i Norge på lang tid som tar hele men­nes­ket på alvor.

«På klas­sisk, bi­belsk grunn skal vi tilby den yp­pers­te aka­de­mis­ke kom­pe­tan­sen i lan­det», står det.

En pro­fes­sor klar

Ini­tia­tiv­ta­ker til uni­ver­si­te­tet, Hans Brat­te­rud, kan fore­lø­pig ikke si noe om hvem som skal un­der­vi­se, bort­sett fra han selv.

- Jeg er ikke helt fri til å gå ut med navn ennå, men jeg er i sam­ta­le med flere. Jeg vil tro at vi vil kunne gå ut med navn i løpet av juni, sier han.

En pro­fes­sor er imid­ler­tid klar. Han er tid­li­ge­re stu­die­ka­me­rat med Brat­te­rud fra Oral Ro­berts Uni­ver­sity i USA.Det er War­ren Beck­er med dok­tor­grad fra Full­er teo­lo­gis­ke se­mi­nar i Pa­sa­de­na.

- Med tanke på un­der­vis­ning kunne vi star­tet i mor­gen, men det er jo dette med stu­den­ter da. Der har vi satt en nedre gren­se på 30. Det er vårt bønne­emne, opp­ly­ser Brat­te­rud.

Rol­lag

Uni­ver­si­te­tet skal ligge i Rol­lag kom­mu­ne, cirka fem mil nord for Kongs­berg.

Ak­ku­rat nå er han i for­hand­ling om en ei­en­dom som han tror vil egne seg godt til for­må­let.

Tan­ken er at stu­den­te­ne skal stu­de­re og bo på samme sted. For 30.000 kro­ner per se­mes­ter vil de få dek­ket un­der­vis­ning, kost og losji.

- Hvem skal fi­nan­siere det nye uni­ver­si­te­tet?

- I ut­gangs­punk­tet skal drif­ten fi­nan­sie­res ved stu­den­te­nes inn­be­ta­lin­ger.

Skul­le det vise seg å ikke være nok, vil det bli nød­ven­dig å samle inn mid­ler, men Brat­te­rud un­der­stre­ker at han ikke vil gjøre seg av­hen­gig av det. Stu­den­te­ne skal blant annet få opp­læ­ring i å star­te opp egne virk­som­he­ter.

- Å bli øko­no­misk uav­hen­gig tror vi kan være nyt­tig i det so­sia­lis­tis­ke Norge, sier han.

Vil komme etter hvert

Uni­ver­si­te­tet har fore­lø­pig ikke fått of­fent­lig god­kjen­ning, men Brat­te­rud har tro på at det vil komme etter hvert.

- Vi kan ikke søke om noe før vi er i gang. Det er da pro­ses­sen må star­te.

Sæle har der­imot ingen tro på at de vil få of­fent­lig god­kjen­ning. Han har sagt i sty­ret fra be­gyn­nel­sen at han skal spise sko­ene sine hvis det skjer.

- Per­son­lig er jeg ikke ulyk­ke­lig for det. Du kan enten gå og få deg ut­dan­ning som tje­ner kar­rie­re og lønn, eller ut­dan­ning som tje­ner vi­ten­skap og tro.

En fan­tas­tisk skole­mann

Sæle om­ta­ler Brat­te­rud som en fan­tas­tisk skole­mann og pio­ner, og sier at han støt­ter ham i alt han gjør.

Han tror ikke det er så vik­tig om sko­len star­ter i sep­tem­ber, fordi idéen om New World Uni­ver­sity al­le­re­de har ven­tet lenge.

Han har stor for­stå­el­se for at Brat­te­rud ikke kan gå ut med hvem som skal un­der­vi­se, og kjen­ner seg trygg på at de vil få tak i kom­pe­ten­te folk.

- Hvor­for har uni­ver­si­te­tet fått et en­gelsk navn?

- Det er fordi vi ikke har lov til å kalle det uni­ver­si­tet. Der­for trik­ser vi med bal­len, slik en gjør i alt fot­ball­spill, sier Sæle.

Dagen