Stadig flere barn plasseres i fosterhjem
Del
Over 17.000 barn ble plas­sert i fos­ter­hjem og in­sti­tu­sjo­ner i fjor.

Det har vært en kraf­tig øk­ning i løpet av de siste fem årene.

I 2008 flyt­tet barne­ver­net 13.452 barn bort fra sitt eget hjem for deler eller hele året. I 2012 hadde tal­let økt til 17.195, skri­ver Vårt Land .

Tal­le­ne er hen­tet fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB) og for­kla­res blant annet med flere an­sat­te i barne­ver­net de siste årene.

- De siste årene har det vært en stor øk­ning i an­tall an­sat­te i barne­ ver­net. Slik har de fått stør­re ka­pa­si­tet, sier fors­ker Sten-Erik Clau­sen, som fors­ker på barne­ver­net ved Norsk in­sti­tutt for forsk­ning om opp­vekst, vel­ferd og ald­ring (NOVA).

Iføl­ge SSB fikk snaut 35.000 barn ulike til­tak gjen­nom barne­ver­net i 2002. Ti år se­ne­re hadde tal­let økt til snaut 54.000. 

samfunn,norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring,sten-erik clausen,kapasitet,eget hjem,nova,fosterhjem,hjem,ansatte,tiltak,institusjoner,barnevern,barnevernet,ssb,statistisk sentralbyrå,innenriks,barn