Savner støtte fra Frp i reservasjonsdebatten
Del
Stortingsrepresentant Astrid Aarhus Byrknes (KrF) stoler på at det kommer en reservasjonsmulighet for fastleger. Men i Stortinget har hun savnet støtte, særlig fra Fremskrittspartiet.

Den siste må­ne­den har Aar­hus Byrk­nes vært vara for parti­le­der Knut Arild Ha­rei­de mens han er i pappa­per­mi­sjon.

Slik skal det fort­set­te fram mot slut­ten av mars. I hel­gen skul­le Ha­rei­de ta et av­brekk fra per­mi­sjo­nen for å delta under fyl­kes­års­mø­tet til Horda­land KrF. På grunn av syk­dom måtte han av­ly­se på kort var­sel.

Der­med ble Aar­hus Byrk­nes re­ser­ve også der. Den ild­ful­le de­bat­ten om re­ser­va­sjons­ret­ten har pre­get den førs­te pe­rio­den hen­nes på Løve­bak­ken.

- Den har vært vel­dig kre­ven­de, sier vara­re­pre­sen­tan­ten til Dagen. Til dag­lig er hun ord­fø­rer i Lind­ås.

Møter rulle­gar­di­ner

Selv om Aar­hus Byrk­nes selv ikke har fått an­svar for å fron­te re­ser­va­sjons­sa­ken, har den pre­get hele stor­tings­grup­pen.

- Den har vært oppe på nes­ten hvert enes­te gruppe­møte, opp­ly­ser hun.

For Aar­hus Byrk­nes il­lust­re­rer saken både be­ho­vet for KrF og ut­ford­rin­ge­ne par­ti­et har med å skape for­stå­el­se for stand­punk­te­ne sine i of­fent­lig­he­ten.

Over­for de drøyt 100 de­le­ga­te­ne på fyl­kes­års­mø­tet fram­he­vet hun be­ho­vet for å kjen­ne par­ti­ets po­li­tikk og være i stand til å for­sva­re den når man blir ut­ford­ret. Hun opp­le­ver at mange «trek­ker rulle­gar­di­nen ned» når de får høre at det drei­er seg om et KrF-stand­punkt.

- Vi har stått vel­dig alene. Ingen andre har reist seg. Ikke en gang helse­mi­nis­te­ren har vært ty­de­lig nok, sa Aar­hus Byrk­nes til fyl­kes­års­mø­tet om re­ser­va­sjons­de­bat­ten.

Be­røm­mer Sol­berg

KrF-re­pre­sen­tan­ten be­røm­met stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg (H), som hun mener har vært stø­dig og klar på hva saken drei­er seg om. Men hun hev­det res­ten av Høyre og hele Frp har gjort lite ak­tivt for å følge opp av­ta­len par­ti­ene inn­gikk med KrF om fast­le­gers mu­lig­het til å re­ser­ve­re seg mot å hen­vi­se til abort og even­tu­elt aktiv døds­hjelp hvis det skul­le bli le­ga­li­sert i fram­ti­den.

- Frem­skritts­par­ti­et på Stor­tin­get kunne gjer­ne sagt noe om at de ble enige med KrF om denne av­ta­len og for­står at dette er en vik­tig sak for KrF, ut­dy­per Aar­hus Byrk­nes over­for Dagen.

Dagen lyk­tes ikke med å få kom­men­ta­rer fra stor­tings­re­pre­sen­tant Kari Kjø­naas Kjos (Frp) som leder Helse- og om­sorgs­ko­mi­te­en. Par­ti­ets kom­mu­ni­ka­sjons­sjef André Melchior Lars­sen stil­ler seg imid­ler­tid ufor­stå­en­de til kri­tik­ken.

- Vi står ved av­ta­len vi har inn­gått, sier han.

Spent på bud­sjett

Sam­ti­dig som Aar­hus Byrk­nes fram­he­ver be­ho­vet for å kunne be­grun­ne par­ti­ets po­li­tikk, tror hun det er vik­tig å spil­le på flere stren­ger, ikke minst de som rører ved fø­lel­se­ne.

Selv gikk hun til det uvan­li­ge skritt å synge fra Stor­tin­gets ta­ler­stol i de­bat­ten om aktiv døds­hjelp, noe som ble viet opp­merk­som­het av flere store riks­me­di­er.

Til tross for at Aar­hus Byrk­nes kunne ønske seg mer støt­te fra flere i Høyre og Frem­skritts­par­ti­et i re­ser­va­sjons­de­bat­ten, har hun fort­satt tro på sam­ar­bei­det med re­gje­rings­par­ti­ene.

Hun unn­går å svare ty­de­lig på om hun mener er­fa­rin­gen så langt har end­ret hold­nin­gen hen­nes til om det er rett av KrF å stå uten­for re­gje­rin­gen.

- Det har fun­gert vel­dig greit, men jeg vel­ger å være åpen for mange løs­nin­ger. Jeg tror det vil vise seg etter hvert. For­hand­lin­ge­ne om stats­bud­sjet­tet for 2015 vil bety mye, un­der­stre­ker hun.

Dagen

samfunn,politikk,reservasjonsmulighet,fastlege,astrid aarhus byrknes,kari kjønaas kjos,fremskrittspartiet,debatt,kristelig folkeparti,reservasjonsrett,knut arild hareide