Saudi-Arabia ønsker Syria-avtale med Putin
Del
Sau­di-Ara­bias etter­ret­nings­sjef skal ha til­budt seg å kjøpe rus­sis­ke våpen i bytte mot at Putin re­du­se­rer støt­ten til den sy­ris­ke re­gje­rings­hæ­ren.

Sau­di-Ara­bias etter­ret­nings­sjef Ban­dar bin Sul­tan og Russ­lands pre­si­dent Vla­di­mir Putin skal ha dis­ku­tert en Sy­ria-av­ta­le, iføl­ge Reu­ters.

Kil­der fra Sy­rias op­po­si­sjon mener å vite at prins Ban­dar har til­budt seg å kjøpe rus­sis­ke våpen for inn­til 15 mil­li­ar­der dol­lar og sam­ti­dig love at gol­fen ikke skal true Russ­lands po­si­sjon som størs­te gass­le­ve­ran­dør til Euro­pa.

Til gjen­gjeld skal Sau­di-Ara­bia ha bedt Mosk­va re­du­se­re vå­pen­støt­ten til sy­ris­ke myn­dig­he­ter og love å ikke blok­ke­re en ny Sy­ria-re­so­lu­sjon i FNs sik­ker­hets­råd.

Pu­tins råd­gi­ver Jurij Usja­k­ov sier at saken ikke har blitt dis­ku­tert i de­talj.

- Det var en vel­dig rik og in­ter­es­sant sam­ta­le av en fi­lo­so­fisk ka­rak­ter. Putin har ikke dis­ku­tert en av­ta­le, sier han om møtet de to hadde i for­ri­ge uke.

Usja­k­ov vil li­ke­vel ikke be­nek­te at en bre­de­re skis­se har blitt lagt fram for Putin, og på­pe­ker at både Ban­dar bin Sul­tan og Putin er be­kym­ret for si­tua­sjo­nen i Syria .

Russ­land har bi­dratt med både våpen og di­plo­ma­tisk støt­te til den sy­ris­ke re­gje­rin­gen under bor­ger­kri­gen. En­hver end­ring i Russ­lands stand­punkt vil gjøre det let­te­re for FNs sik­ker­hets­råd å gripe inn i kri­gen. (©NTB)