Sang på Stortingets talerstol
Del
Astrid Byrknes (KrF) slo til med sangstrofer på Stortingets talerstol i går under debatten om aktiv dødshjelp.

- Pre­si­dent, jeg vet ikke, men er det lov å synge en stro­fe, spur­te Astrid Byrk­nes i slut­ten av sitt inn­legg i de­bat­ten om å fore­byg­ge at aktiv døds­hjelp pres­ser seg fram i Norge.

- Det går sik­kert bra, sa sette­pre­si­dent Svein Roald Han­sen.

Se og hør Byrknes synge i Stortinget her

Og Byrk­nes tok slut­ten av san­gen «Men går eg øve en­ge­ne» av Gus­tav Frø­ding, over­satt av Kol­bein Falkeid i grup­pen Vamp.

- Så eg på mine stiar mot for­gjen­gel­se og høst, ikkje red­dast for den yt­ters­te grin­da, sang vara­re­pre­sen­tan­ten for KrF-le­der Knut Arild Ha­rei­de.

Tak­ket for sang

Bud­ska­pet hen­nes var at vi må sikre en ver­dig av­slut­ning på livet med mer lind­ren­de be­hand­ling og til­rette­leg­gel­se.

- Aktiv døds­hjelp er ikke løs­nin­gen og ikke et al­ter­na­tiv. Vi skal ha aktiv livs­hjelp, sa hun.

Etter­på be­mer­ket pre­si­den­ten at man må ha en god stem­me for å synge i Stor­tin­get, noe han viss­te at Byrk­nes hadde.

Helse­mi­nis­ter Bent Høie og pre­si­den­ten tak­ket for san­gen, mens re­pre­sen­tan­ter og re­fe­ren­ter var ty­de­lig rørt.

- Det er en flott stem­me og et vik­tig bud­skap i den lille san­gen, sa Høie.

Opp­fylt drøm

- Jeg har hatt en liten drøm om å synge på Stor­tin­get, men ikke nød­ven­dig­vis i Stor­tings­sa­len. Dette ble vel­dig på spar­ket, røper Byrk­nes for Dagen etter­på.

Mens hun satt i salen, tenk­te hun at san­gen kunne sette ord på de­bat­ten. Byrk­nes viss­te ikke om det var lov å synge der, men fikk altså lov. DAGEN

SE DE­BAT­TEN OG SAN­GEN FRA STOR­TIN­GET (Scroll frem til 2:53:30)

 

 

samfunn,knut arild hareide,kolbein falkeid,politikk,innenriks,krf,svein roald hansen,helseminister,dødshjelp,aktiv dødshjelp,stortinget,debatt,astrid byrknes,humor,eutanasi,gustav frøding,kristelig folkeparti