Samarbeider mot hatkriminalitet
Del
En varslingsside for diskriminering av homofile har inspirert Det Mosaiske Trossamfund til å rapportere antisemittisme.

Mange unge jøder opp­le­ver anti­se­mit­tis­me på krop­pen, men mang­ler et sted å rap­por­te­re det, iføl­ge un­der­sø­kel­sen «Jø­disk liv i Norge», som ble lagt frem i fjor.

Lands­for­enin­gen for les­bis­ke, ho­mo­fi­le, bi­fi­le og trans­per­soner ( LLH ) har i leng­re tid hatt en mu­lig­het for å rap­por­te­re hat­kri­mi­na­li­tet mot or­ga­ni­sa­sjo­nens grup­per på nett­si­den ikke­finn­degi­det.no . I fjor tok Det Mo­sa­is­ke Tros­sam­fund (DMT) kon­takt med LLH, og ble in­spi­rert til å opp­ret­te en til­sva­ren­de rap­por­te­rings­mu­lig­het på sin nett­side. Denne har fun­gert i et halvt år, og så langt har ti til­fel­ler av anti­se­mit­tis­me blitt meldt på nett­si­den.

- Bare det å re­gist­re­re hat­kri­mi­na­li­tet i form av jøde­hat var helt nytt for oss. Der var det mye å lære av LLH, sier Da­ni­el Kohn, sønn av for­stan­der i Det Mo­sa­is­ke Tros­sam­fund, Ervin Kohn.

Vik­tig re­gis­te­ring

Kohn for­tel­ler at det er vik­tig å re­gist­re­re kri­mi­na­li­te­ten for det den er. Vold som skjer på grunn­lag av et­ni­si­tet eller leg­ning har nett­opp denne til­leggs­di­men­sjo­nen.

- Det er vik­tig å mar­ke­re at dette ikke bare er kri­mi­na­li­tet. Det skjer på bak­grunn av noe. Ut­ford­rin­gen hos oss har nett­opp vært å få jøder til å se at de blir tra­kas­sert. Det er ikke en del av livet at man blir ut­satt for tra­kas­se­ring fire gan­ger. Det har en årsak, sier han.

Vil ha egen ka­te­go­ri

Ervin Kohn etter­ly­ser der­for en egen ka­te­go­ri for anti­se­mit­tis­ke hen­ven­del­ser i po­liti­re­gis­te­ret. Han mener sys­te­met per dags dato er alt for uover­sikt­lig, etter­som anti­se­mit­tis­me ofte re­gist­re­res under «re­li­gion» eller «hat­kri­mi­na­li­tet».

- Anti­se­mit­tis­me er en syk­dom som ikke-jø­der lider av. Den må tas på alvor, men da må myn­dig­he­te­ne få ut fin­ge­ren. Så lenge 
ikke anti­se­mit­tis­me er en egen 
ka­te­go­ri, så får man ikke en 
over­sikt over hva som er anti-se­mit­tis­me og hva som er annen hat­kri­mi­na­li­tet, sier han.

Kohn leg­ger til at Oslo-­po­li­ti­et re­gist­re­rer hen­ven­del­ser under den anti­se­mit­tis­ke ka­te­go­ri­en ma­nu­elt, men etter­ly­ser nå et auto­ma­tisk sys­tem i po­li­ti­et.

- Det vil gjøre at po­li­ti­et over hele lan­det kan iden­ti­fi­se­re anti­se­mit­tis­men i Norge, sier han.

Fel­les­trekk

Lør­dag for­tal­te Dagen om de ho­mo­fi­les skjeb­ne under andre ver­dens­krig. Både de og jø­de­ne ble, sam­men med andre grup­per, sendt i na­zis­te­nes gass­kam­re. 
Da­ni­el Kohn ble med Dagen og møtte leder av LLH, Bård Nylund. Det ble en sam­ta­le som viste mange fel­les­trekk.

- Gal­gen­hu­mor og iro­ni­en har nok blitt en over­le­vel­ses­me­ka­nis­me for jø­de­ne opp gjen­nom his­to­ri­en, sier Da­ni­el Kohn.

Nylund nik­ker.

- Det er ingen som for­tel­ler så drøye ho­mo­vit­ser som oss.

Sam­ti­dig er det ikke et 
fokus på et liv i vans­ke­lig­he­ter som pre­ger mil­jø­ene.

- Vi snak­ker jo ikke om tra­kas­se­ring og for­føl­gel­se når vi møtes. Vi snak­ker om helt van­li­ge ting som opp­tar oss, sier Kohn.

- Det å være jøde er på mange måter å være en usyn­lig mi­no­ri­tet. Vi blir ikke pekt på på gata.

Nylund sier det samme gjel­der for de ho­mo­fi­le.

- Vårt «minus» er at vi er så godt in­te­grer­te, ler Kohn.

Beste som fin­nes

Li­ke­vel, de to er skjønt enige om at Norge er et godt land å bo i.

- Norge er det beste ste­det å være, men det er for­bed­rings­po­ten­si­al her også, sier Kohn.

- Det er ord­rett det jeg også sier. Norge er det beste ste­det for oss. Men det er vik­tig at mi­no­ri­te­te­ne skjøn­ner at vol­den mot dem ikke er til­fel­dig. Den ram­mer sys­te­ma­tisk. Men vi får re­ak­sjo­ner in­ternt på at vi tar opp disse pro­ble­me­ne. Mange, også ho­mo­fi­le, mener nok vi burde sit­tet stil­le i båten, sier Nylund.

DAGEN

samfunn,homofile,minoritetene,daniel kohn,ikkefinndegidet.no,bård nylund,llh,det mosaiske trossamfund,hatkriminalitet,homofil,trakassering,jødisk,vold,minoriteter,forfølgelse,jødedom,ervin kohn,jøde,jødehat,innenriks,antisemittisme,homofili