Regjeringen åpner for utbytte i små aviser
Del
Mange små aviser sli­ter med å til­trek­ke seg in­ves­to­rer som vil bidra til å ut­vik­le dem

Kul­tur­mi­nis­ter Hadia Tajik (Ap) sen­der tirs­dag ut på hø­ring et for­slag om å gi mind­re aviser som mot­tar presse­støt­te , mu­lig­he­ten til å be­ta­le ut­byt­te.

Små aviser sli­ter med å til­trek­ke seg in­ves­to­rer som vil bidra til å ut­vik­le dem. Hen­sik­ten med for­sla­get om å la disse avi­se­ne ut­be­ta­le et mo­de­rat ut­byt­te på in­ves­tert ka­pi­tal, er å sikre avi­se­ne til­gang til ri­siko­ka­pi­tal, skri­ver Da­gens Næ­rings­liv.

- Det har vært et ut­bytte­for­bud for aviser som mot­tar presse­støt­te, blant annet for å sikre medie­støt­tens le­gi­ti­mi­tet. Sam­ti­dig ser vi at en del av de mind­re ak­tø­re­ne har pro­ble­mer med å inn­hen­te ri­siko­ka­pi­tal. For en lokal be­drift som vur­de­rer å satse pen­ger på lo­kal­avi­sen, har det vært mer lønn­somt å putte pen­ger i ban­ken, sier Tajik til avi­sen.

Norsk Jour­na­list­lag og Dag­bla­det har ar­gu­men­tert mot en slik ord­ning, og mener det er vik­tig for støtte­ord­nin­gens le­gi­ti­mi­tet at sam­fun­nets til­skudd ikke ender opp som ut­byt­te hos ei­e­ren. Der­for vil re­gje­rin­gen sette be­grens­nin­ger på ut­byt­tet:

- Det vi fore­slår er et mo­de­rat ut­byt­te av egen­ka­pi­ta­len, til­sva­ren­de gjen­nom­snitt­lig rente på tiårs stats­ob­li­ga­sjo­ner. Det til­sva­rer for tiden 2 pro­sent. Dess­uten kan ut­byt­te kun ut­gjø­re 25 pro­sent av mot­tatt pro­duk­sjons­til­skudd og mak­si­malt 500.000 kro­ner, sier kul­tur­mi­nis­te­ren.