Røykeloven feires med nye forbud
Del
Senere denne måneden er det ti år siden forbudet mot røyking på serveringssteder ble vedtatt. I sommer innføres det en rekke nye innstramminger ved både salg og bruk av tobakk.

I følge av­de­lings­di­rek­tør Hilde Skyvul­stad i Helse­di­rek­to­ra­tets folke­helse­di­vi­sjon, sier at det skjer en rekke end­ring i to­bakks­ska­de­lo­ven fra 1. juli i år:

Det blir for­bud mot selv­be­tje­ning av to­baks­va­rer, og kom­mer en ny lov om to­bakks­frie barne­ha­ger og sko­ler, til og med vi­dere­gå­en­de.

- Når vi sier to­bakks­frie betyr det at de også skal være snus­frie. Det vil si at på sko­le­nes om­rå­de og for ele­ve­ne så er det for­bud i hele skole­ti­den. Det kom­mer en be­stem­mel­se om røyke­frie inn­gangs­par­ti­er på of­fent­li­ge virk­som­he­ter og helse­in­sti­tu­sjo­ner.

- Dess­uten blir lo­vens ad­gang til å etab­le­re røyke­rom opp­he­vet, opp­ly­ser av­de­lings­di­rek­tø­ren.

Færre røy­ke­re

På spørs­mål om røyke­lo­ven har ført til at færre nord­menn røy­ker dag­lig, sva­rer Skyvul­stad:

- Un­der­sø­kel­ser viser at an­tall dag­lig­røy­ke­re er nes­ten hal­vert de siste ti årene. Den størs­te re­duk­sjo­nen har skjedd blant de unge.

- Det er færre som be­gyn­ner å røyke, men det er vans­ke­lig å si om det er en di­rek­te følge av loven. Røy­king er blitt en mind­re syn­lig i sam­fun­net. Det vil gjøre at færre unge be­gyn­ner å røyke.

- For ti år siden var det 25 pro­sent i al­ders­grup­pen mel­lom 16 og 24 år som røy­ker. Nå er an­de­len nede i syv pro­sent. Det er en stor ned­gang, på­pe­ker av­de­lings­di­rek­tø­ren.

Men alle be­kym­rin­ger er ikke over av den grunn fordi flere unge be­gyn­ner å snuse i ste­det. De siste tal­le­ne viser at 21 pro­sent i den yngs­te al­ders­grup­pen bru­ker to­bakk under over­lep­pa.

Store helse­ef­fek­ter

Hilde Skyvul­stad har ikke ak­tu­ell sta­ti­stikk på hva røyke­lo­ven har be­tydd helse­mes­sig, men på­pe­ker at den ef­fek­ten vil komme for fullt først etter mange år.

- Det er jo gjort noen un­der­sø­kel­ser blant an­sat­te på ser­ve­rings­ste­der. De snak­ker om be­ty­de­lig for­bed­ring i luft­kva­li­te­ten på ar­beids­plas­sen. De som job­ber der har færre ge­ne­rel­le helse­pla­ger og luft­sveis­pla­ger etter at loven ble inn­ført.

Hun viser også til sam­men­lign­ba­re tall fra 2003 og 2009 der Helse­di­rek­to­ra­tet har be­reg­net tal­let på døds­fall som knyt­tes til røy­king.

- Vi ser en klar ned­gang i an­tall men­nes­ker som dør som følge av røy­king fra 6.700 i 2003 til 5.100 i 2009. I og med at de siste tal­le­ne er fra 2009, er det grunn til å regne med at tal­let har gått yt­ter­li­ge­re ned, sier Skyvul­stad.

Norge uten to­bakk?

I na­sjo­nal stra­te­gi på to­bakks­om­rå­det skrev den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen at man har som vi­sjon en fram­tid uten to­bakk.

- Det er et mål man kan jobbe mot, men om det er rea­lis­tisk i nær fram­tid er uvisst. Men det er vik­tig med mål og vi­sjo­ner.

- For fem år siden ble det for­budt å stil­le ut to­bakks­pro­duk­ter. Har det hatt noen ef­fekt på sal­get her i lan­det?

- Vi ser at to­bakks­bru­ken sta­dig går ned­over og det er flere til­tak som vir­ker sam­men. Det er vans­ke­lig å peke på et en­kelt til­tak, men de vir­ker sam­men med kam­pan­jer og in­for­ma­sjons­ar­beid.

- Det er vans­ke­lig å peke ut en­kelt­ele­men­ter, men røyke­lo­ven som kom i 2004 har vært vel­dig vik­tig, sva­rer Skyvul­stad.

- Tror du det er noen som øns­ker seg til­ba­ke til den si­tua­sjo­nen vi hadde før røyke­lo­ven ble inn­ført?

- Det er 90 pro­sent som støt­ter røyke­for­bu­det på ser­ve­rings­ste­der. Da er det få som øns­ker seg til­ba­ke til den si­tua­sjo­nen vi hadde før røyke­lo­ven ble inn­ført. Slik er det også blant røy­ker­ne, på­pe­ker av­de­lings­di­rek­tør Hilde Skyvul­stad.

DAGEN

 

samfunn,hilde skyvulstad,røyk,tobakk,tor weibye,helsedirektoratet,forbud,videregående skole,barnehager,skole,folkehelse,helse,røykeloven,innenriks