Prins Charles frykter mer antisemittisme
Del
Prins Char­les ad­var­te man­dag mot tegn til vok­sen­de anti­se­mit­tis­me i Stor­bri­tan­nia og andre for­mer for in­to­le­ran­se etter flere an­grep på mos­ke­er den siste tiden.

Prin­sen kom med ad­var­se­len på en til­stel­ning til ære for den av­gå­en­de jø­dis­ke sje­frab­bi­ne­ren i Stor­bri­tan­nia, Jo­nat­han Sacks.

- Gjen­nom hele din tid som sje­frab­bi­ner har prin­sip­pet om to­le­ran­se , som dette lan­det så lenge har vært en eks­po­nent for, vært svært vik­tig, sa han.

- Noen gan­ger fryk­ter jeg at tros­sam­funn ikke har vært nok opp­tatt av dette prin­sip­pet, og jeg fryk­ter teg­ne­ne til økt anti­se­mit­tis­me , så vel som tegn til andre gif­ti­ge og svek­ken­de for­mer for in­to­le­ran­se , sa han i talen.

Po­li­ti­et inn­le­det i hel­gen etter­forsk­ning av en hjemme­lagd bombe uten­for en moské i West Mid­lands, som synes å være enda en hevn­ak­sjon etter dra­pet på sol­da­ten Lee Rigby i Lon­don.