På jakt etter identitet og tillit
Del
KrF har bekreftet sin identitet og kan nå fortsette jakten på tillit fra norske velgere.

Det var et Kris­te­lig Folke­par­ti på le­ting etter et nytt ideo­lo­gisk fun­da­ment som holdt lands­møte i trøn­der­ho­ved­sta­den denne hel­gen.

Par­ti­et var nødt til å be­kref­te og pro­gram­fes­te sin iden­ti­tet som et parti som byg­ger på den krist­ne og hu­ma­nis­tis­ke kul­tur­ar­ven.

På for­hånd var det som godt som av­gjort at for­sla­get om å fjer­ne be­kjen­nel­ses­pa­ra­gra­fen ville få det nød­ven­di­ge to tre­dels fler­tall. Det var først og fremst fordi ho­ved­kam­pen om pa­ra­gra­fen egent­lig sto i samme møte­sal for to år siden da par­ti­ets øvers­te organ slut­tet seg til for­sla­get om at det kunne gjø­res end­rin­ger i KrFs lover.

Det er ingen grunn til å gjen­ta ar­gu­men­ta­sjo­ne­ne fra de­bat­ten, men det var nød­ven­dig at KrF ved­tok en så klar verdi­pa­ra­graf som de gjor­de, noe som ikke minst skyl­des inn­sats fra fyl­kes­par­ti­et i Horda­land der par­ti­et hadde sin opp­rin­nel­se for 80 år siden.

Bare inn­sat­sen  i prak­tisk po­li­tikk i årene som kom­mer vil være av­gjø­ren­de for om etter­ti­den kan si om par­ti­et har vært tro mot sitt opp­rin­ne­li­ge opp­drag eller ikke.

Men det grunn­la­get som ble lagt i Trond­heim er etter vår me­ning ikke til å mis­for­stå: «KrF hen­ter sitt verdi­grunn­lag fra Bi­be­len , den krist­ne kul­tur­ar­ven og grunn­leg­gen­de men­neske­ret­tig­he­ter».

Det burde gjøre det klart et en­hver som ikke kan iden­ti­fi­se­re seg med, eller for­plik­te seg på det krist­ne verdi­grunn­la­get slik det kom­mer til ut­trykk i Bi­be­len, ikke har en plass som folke­valgt for KrF.

Flere sider ved lands­mø­tet i Trond­heim har be­kref­tet at par­ti­et har tatt med seg sine gamle ver­di­er inn i en ny tid.

Sen­tra­le parti­med­lem­mer har snak­ket varmt om å være be­visst på røt­te­ne og sam­ti­dig tørre en nød­ven­dig for­ny­el­se. Nett­opp dette har lands­mø­tet be­kref­tet gjen­nom ved­tak etter ved­tak.

Også gjen­nom valg til sen­tral­sty­ret pekte lands­mø­tet i samme ret­ning: De sør­get for å stem­me inn en sterk ideo­log og er­fa­ren KrF-til­lits­valgt som Karl Johan Hal­la­rå­ker i par­ti­ets topp­le­del­se.

Sam­ti­dig valg­te de gans­ke over­ras­ken­de inn tre unge, pro­fi­ler­te po­li­ti­ke­re i det samme sty­ret. Alle er under 30 år, men har mar­kert seg som ideo­lo­gisk ster­ke i den po­li­tis­ke de­bat­ten.

Da parti­le­der Knut Arild Ha­rei­de møtte media etter at le­der­trio­en var gjen­valgt, viste han til at stats­mi­nis­ter Stol­ten­berg har ut­talt at det aldri har vært et ty­de­li­ge­re al­ter­na­tiv enn ved val­get i høst.

Ha­rei­de tror at vel­ger­ne også opp­fat­ter det slik.

- Vi har et kla­re­re og enk­le­re bud­skap å selge denne gan­gen enn i 2009. Vi er opp­tatt av å være gjen­kjen­ne­li­ge, men også være i for­ny­el­se. Vi vil åpne opp KrF og si det samme som på 90-tal­let: Du be­hø­ver ikke være kris­ten for å stem­me KrF , sa parti­le­de­ren.

Det er nett­opp det sig­na­let lands­mø­tet nå har sendt i og med at Kris­te­lig Folke­par­ti har klart å vedta et nytt ideo­lo­gisk fun­da­ment uten de store indre tu­mul­ter. De går ut av lands­mø­tet ri­me­lig sam­let om det ve­sent­ligs­te.

Par­ti­et har be­kref­tet sin iden­ti­tet og kan nå fort­set­te jak­ten på til­lit fra nors­ke vel­ge­re.