Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde Foto: Kyrre Lien, NTB Scanpix
Over 39.000 asylsøkere uten ID-papirer på fire år
Del
Bare rundt 10 pro­sent av asyl­sø­ker­ne har gyl­dig ID når de kom­mer til Norge.

De siste fire årene har minst 39.300 asyl­sø­ke­re kom­met til Norge uten pass eller andre gyl­di­ge iden­ti­fi­ka­sjons­pa­pi­rer. Bare rundt 10 pro­sent av asyl­sø­ker­ne har gyl­dig ID når de kom­mer.

Sam­ti­dig viser sta­ti­stik­ken at 99 pro­sent av asyl­sø­ker­ne som fikk inn­vil­get sin søk­nad i førs­te halv­år i år, har hatt gyl­di­ge reise­do­ku­men­ter, skri­ver Af­ten­pos­ten .

- Alle som søker be­skyt­tel­se, plik­ter å sam­ar­bei­de for å av­kla­re iden­ti­te­ten sin, men det er kun 1 av 10 som har med seg pass eller andre gyl­di­ge ID-do­ku­men­ter Vi skal da finne ut hvem de er og hvil­ken na­sjo­na­li­tet de har, sier Kris­tin Ot­te­sen Kvig­ne, sjef for Po­li­ti­ets ut­len­dings­en­het.

I en­kel­te grup­pe­rin­ger av asyl­sø­ke­re er kri­mi­na­li­te­ten stor. Det hen­der der­for ofte at det er tvil om til­tal­tes egent­li­ge iden­ti­tet og land­bak­grunn. Ved flere til­fel­ler har dom­mer­ne i doms­pa­pi­re­ne skre­vet rett ut at det hers­ker tvil om både navn, fød­sels­da­to­er og stats­bor­ger­skap hos de dom­fel­te.

(©NTB)

samfunn,politikk,kriminalitet,asyl,reisedokumenter,statsborgerskap,identitet,land,id-papirer,opprinnelsesland,innenriks