Oppfordrer til bønn og faste for De Kristne
Del
TV Visjon Norge-gründer og pastor Jan Hanvold ber om at De Kristne skal komme inn på Stortinget.

På TV 2s valgg­al­lup søn­dag satte De Krist­ne re­kord med en opp­slut­ning på 1,0 pro­sent .

På tirs­da­gens TV 2-må­ling gikk par­ti­et til­ba­ke til 0,6 pro­sent, og på VGs må­ling ons­dag hav­ner de i samle­pot­ten «Andre par­ti­er» -  hvor De Krist­ne, Pen­sjo­nist­par­ti­et, Pi­rat­par­ti­et, Kyst­par­ti­et og Nor­ges Kom­mu­nis­tis­ke Parti til sam­men får en opp­slut­ning på skar­ve 1,6 pro­sent av stem­me­ne.

Sik­ter mot sperre­gren­sen

Parti­sek­re­tær Terje Si­mon­sen har tid­li­ge­re sagt til Dagen at han tror den re­el­le opp­slut­nin­gen er be­ty­de­lig høy­ere enn det må­lin­ge­ne viser.

- Jeg tror vi når sperre­gren­sen . Jeg tror vi kom­mer i re­gje­ring. Og jeg tror Erik Selle (parti­le­der, red. anm.) blir stats­råd, sa Si­mon­sen .

- KrF er so­sia­lis­ter

Jan Han­vold, man­nen bak TV Vi­sjon Norge, går nå ut på Face­bo­ok og opp­ford­rer kris­ten­fol­ket til å stem­me på Si­mon­sens og Sel­les parti.

- Olav Thon tar kaka, kjempe­bra bud­skap ifra han hvor­for han stem­mer Frp . Så får KrF også god re­kla­me av Ole Paus, som sier at KrF er et skik­ke­lig so­sial­de­mo­kra­tisk parti. Det har jeg all­tid sagt, at KrF er so­sia­lis­ter, skri­ver Han­vold .

Han fort­set­ter med å for­tel­le at man ikke må stem­me KrF - fordi de «øde­leg­ger igjen for at vi skal få en bor­ger­lig re­gje­ring».

- Him­mels­ke må­lin­ger

De Krist­ne er det enes­te par­ti­et krist­ne bør stem­me nå, iføl­ge Han­vold.

- Stå på, fol­kens, fort­satt bønn og faste, for at De Krist­ne skal komme inn på Stor­tin­get. Husk det er makt i de fol­den­de hen­der. Gud er god, da har vi stor for­vent­ning til val­get. Dette blir til him­mels­ke må­lin­ger, av­slut­ter han inn­leg­get med.

DAGEN