Ny app kan erstatte bankkort
Del
Men foreløpig er det en god del begrensninger.

Et vir­tu­elt bank­kort på mo­bil­te­le­fo­nen skal være klart til bruk i høst. Ved hjelp av en ny app kan kjøp i bu­tik­ker og kios­ker på inn­til 70 kro­ner be­ta­les ved å åpne appen og gjøre en hånd­be­ve­gel­se.

For kjøp over 70 kro­ner må kun­den i til­legg taste en kode, skri­ver Da­gens Næ­rings­liv.

Te­le­nor og DNB vil i løpet av få må­ne­der tilby det vir­tu­el­le be­ta­lings­kor­tet, kalt  Valyou , til sine kun­der.

- Vi har tes­tet mo­bil­kor­tet i et pi­lot­pro­sjekt med 200 kun­der, og de fles­te mener at dette er frem­ti­den. Det vik­tigs­te for dem er at be­ta­lin­gen er enkel og sik­ker, sier Vik­to­ria Ern­gard, for­ret­nings­ut­vik­ler i Te­le­nor.

- Innen 2020 er det flere som be­ta­ler med mo­bi­len enn med van­lig bank­kort, tror hun.

Men tek­no­lo­gi­en har fore­lø­pig en del be­grens­nin­ger: Mo­bil­kor­tet er for­be­holdt de av 3,2 mil­lio­ner Te­le­nor-kun­der som også er blant 1,8 mil­lio­ner DNB-kun­der med Visa-kort.

Den tråd­løse tek­no­lo­gi­en, kalt NFC (near field com­mu­ni­ca­tion), er in­stal­lert på nye smart­te­le­fo­ner fra blant andre Sam­sung, HTC, Nokia og Sony - men ikke på Apples Ip­hone. Og kun re­la­tivt nye be­ta­lings­ter­mi­na­ler støt­ter NFC-tek­no­lo­gi.

- Det er flere fak­to­rer som av­gjør ut­bre­del­sen av det vir­tu­el­le kor­tet. Først vil vi få med flere ban­ker og mo­bil­ope­ra­tø­rer. Så må flere smart­te­le­fo­ner støt­te NFC-tek­no­lo­gi­en, blant annet gjen­står det å se om nye Apple-te­le­fo­ner kob­ler seg på. Til slutt må flere ta i bruk nye be­ta­lings­ter­mi­na­ler som støt­ter tek­no­lo­gi­en, sier Ern­gard.