Norwegian annonserer for eggdonasjon
Del
Nordmenn på flytur med Norwegian får reklame for eggdonasjon. - Helt forkastelig, sier Sp-politiker Kjersti Toppe. I Norge er eggdonasjon forbudt. Flyselskapet beklager og kaller annonsen «en glipp».

Den siste må­ne­den har Nor­we­gi­ans rei­sen­de i Norge kunne for­dy­pe seg i en an­non­se i det en­gelsk­språk­li­ge fly­ma­ga­si­net «N by Nor­we­gi­an» om en svensk lege som dro til Hel­las for å bli gra­vid gjen­nom egg­do­na­sjon .

I Norge er egg­do­na­sjon for­budt.

- Nor­we­gi­an bør ikke ha re­kla­me for noe som er for­budt i Norge. Selv om loven kun gjel­der i Norge, er det ikke greit å re­kla­me­re for det samme i ut­lan­det, sier Sen­ter­par­ti­ets helse­po­li­tis­ke tals­kvin­ne, Kjer­sti Toppe .

Det er fer­ti­li­tets­kli­nik­ken Embio Medi­cal Cen­ter i Aten som vil lokke skan­di­na­vis­ke kvin­ner til å dra uten­lands for å få egg­do­na­sjon og prøver­ørs­be­hand­ling.

- Ta sjan­sen!

I bak­grun­nen på an­non­sen er det bilde av par rosa baby­sok­ker på en gra­vid kvin­nes mage.

I teks­ten for­tel­ler en svensk lege ved navn Anna at hun dro uten­lands fordi det er be­grens­nin­ger for «egg do­na­tion ivf» i Sve­ri­ge. IVF betyr prøver­ørs­be­frukt­ning.

Svens­ken for­tel­ler at hun etter tes­ter og medi­si­ne­ring fikk egg fra en donor. Så ble em­bryo­er plas­sert i hen­nes liv­mor, og hun ble gra­vid med en liten jente.

I an­non­sen skry­tes det av pro­fe­sjo­na­li­te­ten ved kli­nik­ken. Den skal ligge i en rent og rolig om­rå­de, nær ved fly­plas­sen i Aten.

«I only re­gret that I did not start ear­li­er. Choo­se this cli­nic wit­hout wai­ting list and take the chan­ce to very soon expevt a baby», sier kvin­nen.

Barne­mar­ked

- Jeg synes an­non­sen er for­kas­te­lig. Den min­ner om hva vi har i vente om vi åpner for egg­do­na­sjon og så vi­de­re. Da vil vi få se mye mer av dette, sier Toppe.

Hun tror det vil lage seg et sterkt mar­ked for helse­til­bud for å lage barn ved hjelp av kjøp og salg av egg.

- Jeg er sterkt i mot en slik mar­keds­tenk­ning på dette om­rå­det, Det er etisk uak­sep­ta­belt. Jeg mener at Nor­we­gi­an bør trek­ke dette fra bladet sitt, sier hun.

- Flere par­ti­er øns­ker å inn­føre egg­do­na­sjon i Norge. Kan det bli en rea­li­tet i neste stor­tings­pe­rio­de?

- Ja, det kan ten­kes. Vi skal i alle fall kjem­pe mot slik vi har gjort i denne pe­rio­den og sette krav. Hva som skjer i annen re­gje­ring er uvisst, Frp og Venst­re er jo for, sier Sp -po­li­ti­ke­ren.

Tord­ner løs

Også KrFs fa­mi­lie­po­li­tis­ke tals­mann, Øy­vind Hå­brek­ke, rea­ge­rer sterkt på an­non­sen.

- Når vi har laget lover i Norge for å verne om men­neske­ver­det, er det uhørt at den glo­ba­le in­du­stri­en får komme her og by seg fram og mar­keds­føre sine tje­nes­ter.

Han mener at helse­mi­nis­ter Jonas Gahr Støre ( Ap ) bør slå fast at slik an­non­se­ring er uøns­ket.

- Jeg for­ven­ter at Nor­we­gi­an ryd­der opp og ikke re­kla­me­rer for tje­nes­ter som er for­budt i Norge. Dette bi­drar til å skade Nor­we­gi­ans om­døm­me, tord­ner Hå­brek­ke.

- Der­som an­non­sen er ulov­lig må myn­dig­he­te­ne rea­ge­re og slå ned på dette, ikke bare over­for tids­skrif­tet, men over­for Nor­we­gi­an, som dri­ver kon­se­sjons­plik­tig virk­som­het i Norge, sier Lars Øde­gård, leder i Bio­tek­no­logi­nemn­da .

- Uan­sett er det et tanke­kors at nors­ke se­riø­se sel­ska­per gjør seg selv til en arena for an­non­se­ring for en virk­som­het som er ulov­lig i Norge, sier han, og un­der­stre­ker at det er hans per­son­li­ge me­ning.

Bio­tek­no­logi­nemn­da har tid­li­ge­re ut­talt seg om lig­nen­de saker om an­non­se­ring på re­pro­duk­sjons­mar­ke­det.

- Den siste saken var an­non­ser for lag­ring av navle­strengs­blod, hvor vi valg­te å gå ut og si at det man prøv­de å selge ikke var i sam­svar med for­ut­set­nin­ge­ne i for­bru­ker­kjøps­lo­ve­ne, og at de fram­stod som use­riø­se.

Må vur­de­re

Dagen har vært i kon­takt med Helse­til­sy­net og Helse­di­rek­to­ra­tet , som viser til at det er For­bru­ker­om­bu­det som vur­de­rer om re­kla­me er ulov­lig.

- Der­som pro­duk­ter og tje­nes­ter er for­budt å om­set­te i Norge, er det også for­budt å mar­keds­føre det. I den grad det er ulov­lig med egg­do­na­sjon i Norge, er det også for­budt å mar­keds­føre det, sier for­bru­ker­om­bud Gry Nergård.

Hun kan li­ke­vel ikke slå fast at an­non­sen i Nor­we­gi­ans ma­ga­sin er ulov­lig i seg selv.

- Her opp­ford­res det til å gjøre det i ut­lan­det, der det tro­lig er lov­lig. Det blir en etisk vur­de­ring om det er uri­me­lig å mar­keds­føre egg­do­na­sjon i ut­lan­det, når det er for­budt i Norge. Det kre­ver mer un­der­sø­kel­ser, sier Nergård. For­bru­ker­om­bu­det hadde ikke tid til å vur­de­re saken torsdag.

I fjor var det en lik­nen­de sak, der om­bu­det mente at re­kla­me for et til­bud gen­tes­ting på barn i Dan­mark, var ulov­lig.

Trek­ker an­non­sen

Iføl­ge Nor­we­gi­an er an­non­sen «en glipp».

- Dette be­kla­ger vi selv­føl­ge­lig. Vi har klare in­struk­ser på hva vi god­tar og ikke av an­non­ser. Det som ikke er lov til å an­non­se­re for i Norge, er uten­for våre ret­nings­lin­jer. At den har slup­pet gjen­nom er rett og slett en glipp fra dem som ad­mi­ni­stre­rer ma­ga­si­net for oss, sier mar­keds­di­rek­tør i Nor­we­gi­an, Stine Stef­fen­sen Børke, til Dagen.

Hun opp­ly­ser at Nor­we­gi­ans an­non­sø­rer som ho­ved­re­gel selv er an­svar­li­ge for an­non­sens inn­hold.

- Vi vil gjøre an­non­sø­ren opp­merk­som på dette og enten endre an­non­sens inn­hold eller fjer­ne den til neste ut­ga­ve, sier Børke.

Sep­tem­ber­ut­ga­ven er al­le­re­de tryk­ket opp, men sel­ska­pet vil nå sjek­ke om an­non­sen er kom­met med der.

DAGEN

samfunn,eggdonasjon,øyvind håbrekke,ap,jonas gahr støre,sp,frp,annonser,politikk,utenriks,innenriks,menneskeverd,krf,gry nergård,donor,prøverørsbehandling,skandinaviske kvinner,embio medical center,n by norwegian,norwegian,flymagasin,helsetilsynet,forbrukerombudet,reklame,forbudt,aten,reise,fertilitetsklinikk,gravid,helsedirektoratet,bioteknologinemnda,hellas,lars ødegård,kjersti toppe,venstre