Ni fylkesledere åpner for homofilt ekteskap
Del
Ni av sytten fylkesledere i KrFU mener at ungdomspartiet må godta ekteskap for homofile. Fem fylkesledere går også inn for adopsjon for homofile.

I går skrev Dagen at KrFU-le­der Emil André Er­stad fikk kri­tikk fra fem fyl­kes­le­de­re for sitt ut­spill i NRK om å gå inn for ho­mo­filt ek­te­skap og adop­sjon .

Nå sier også fyl­kes­le­der i Sogn og Fjor­da­ne KrFU, Solveig Øk­land, at hun er uenig i Er­stads an­lig­gen­der.

- Bi­be­len er klar på at ek­te­ska­pet skal være mel­lom en mann og en kvin­ne. Jeg synes ikke at KrF og KrFU bør legge ned kam­pen for å re­ser­ve­re ek­te­skaps­lo­ven, sier Øk­land til Dagen.

Mange usik­re

Emil André Er­stad inn­røm­mer at han ikke er sik­ker på om han har et fler­tall bak seg i ung­doms­par­ti­et.

- Mange har ikke tatt stand­punkt, og det er ho­ved­grun­nen til at jeg løf­tet saken i min tale på KrFUs le­der­kon­fe­ran­se i hel­gen, sier Er­stad.

Han for­tal­te da at han ville gå ut i media med saken. Nå får han støt­te fra el­le­ve av syt­ten fyl­kes­le­de­re for å star­te de­bat­ten.

Syv av fyl­kes­le­der­ne øns­ket tirs­dag de­bat­ten vel­kom­men i en presse­mel­ding. Er­stad fikk da støt­te fra sitt eget fyl­kes­lag Horda­land, samt Akers­hus, Bus­ke­rud, Nord-Trøn­de­lag, Troms, Hed­mark og Øst­fold.

- I da­gens po­li­tis­ke klima er det urea­lis­tisk å re­ver­se­re ek­te­skaps­lo­ven, og det er der­med ikke der vårt fokus bør være, sier Ei­vind Skår i Horda­land KrFU til Dagen.

Nå sier også fyl­kes­le­der­ne i Nord­land, Vest­fold, Aust-Ag­der og Tele­mark til Dagen at de øns­ker en de­batt om ho­mo­fi­les ret­tig­he­ter.

Åtte for ek­te­skap

Så langt er ni av fyl­kes­le­der­ne også enige i å frede ek­te­skaps­lo­ven og la ho­mo­fi­le gifte seg. Det er Nord­land, Østfold, Bus­ke­rud, Troms, Akers­hus, Vest­fold, Horda­land, Tele­mark og Nord-Trøn­de­lags fyl­kes­le­de­re.

- Men jeg er ikke helt sik­ker på om dette er et godt tids­punkt å ta denne de­bat­ten på nå, sier Reid Arne Tei­gen i Tele­mark KrFU.

- Jeg mener at man kan åpne for ho­mo­filt ek­te­skap fordi dette hand­ler om å re­gu­le­re sam­li­vet mel­lom to men­nes­ker, sier Sunni­va Sko­gan i Troms KrFU.

Hun synes at det er noe vans­ke­li­ge­re å ta stand­punkt for eller mot ho­mo­fil adop­sjon.

- Fordi det da drei­er seg om flere enn de to som øns­ker å inngå i et ek­te­skap. Bar­nas beste må ligge til grunn ved adop­sjon. Jeg mener at en mor og en far er det beste man kan gi et barn, sier Sko­gan.

Fire for adop­sjon

Det er kun de fem fyl­kes­le­der­ne i Nord­land, Østfold, Vest­fold, Bus­ke­rud og Nord-Trøn­de­lag som per­son­lig har be­stemt seg for at par­ti­et bør la ho­mo­fi­le adop­te­re.

- Ho­mo­fi­le par kan ta like godt vare på et barn som he­te­ro­fi­le. Og da å bruke «best for bar­net»-ar­gu­men­tet er og har all­tid vært for tynt, sier Su­san­ne Ned­re­gård i Bus­ke­rud KrFU.

- KrF og KrFU burde åpne for ho­mo­fil adop­sjon og ek­te­skap. Dette fordi at alle folk skal ha lik rett. Folk er like mye verdt om de er ho­mo­fi­le eller ikke, sier An­ders Sa­la­mon­sen i Nord­land KrFU.

As­sis­tert be­frukt­ning

Han er også den enes­te som er po­si­tiv til å åpne for as­sis­tert be­frukt­ning til ho­mo­fi­le.

- Dette blir jo det samme som med en van­lig fa­mi­lie som ikke kan få barn. Hvor­for skal de få lov og ikke et ho­mo­filt par? Der­for mener jeg ho­mo­fi­le også kan få as­sis­tert be­frukt­ning, sier Sa­la­mon­sen.

Det er ikke El­fri­da Vik­dal i Nord-Trøn­de­lag KrFU med på.

- Vi har en streng po­li­tikk på as­sis­tert be­frukt­ning uan­sett om det er ho­mo­fi­le par eller ikke. Det hand­ler om at et barn skal ha rett til å kjen­ne sin bio­lo­gis­ke mor og far, sier Vik­dal.

Fyl­kes­le­der­ne i Hed­mark, Aust-Ag­der og Horda­land av­ven­ter de­bat­ten før de tar stil­ling til ho­mo­filt ek­te­skap og adop­sjon.

DAGEN