Nær ni av ti velger abort ved Downs-diagnose
Del
I 2012 ble det født 49 barn med Downs syndrom i Norge, det laveste tallet som er registrert. 87 prosent av kvinnene som kjente til at fosteret hadde Downs, valgte å ta abort.

Nye tall fra Medi­sinsk fød­sels­re­gis­ter som ble lagt fram i fe­bru­ar, viser at det ble født 49 barn med Downs i 2012, tre av dem var død­fød­te. Dette er det la­ves­te fød­sels­tal­let siden re­gist­re­rings­me­to­de­ne ble gode nok i 1999, skri­ver Dags­avi­sen.

Dette er også det førs­te året det ble abor­tert flere fost­re med Downs syn­drom enn det ble født barn med denne dia­gno­sen. 69 fost­re med Downs ble abor­tert i 2012.

Iføl­ge Dags­avi­sen vel­ger to­talt sett cirka to av ti gra­vi­de kvin­ner å av­bry­te svan­ger­ska­pet. En fersk un­der­sø­kel­se Medi­sinsk fød­sels­re­gis­ter har gjort for avi­sen, viser at 87 pro­sent av kvin­ne­ne som i 2012 kjen­te til at fos­te­ret hadde Downs syn­drom, valg­te å ta abort. An­de­len har lig­get mel­lom 80 og 90 pro­sent i flere år.

- Dette er et sterkt sig­nal om at vi har mis­lyk­tes som sam­funn, sier KrFs nest­le­der Dag­run Erik­sen til avi­sen. Hun un­der­stre­ker imid­ler­tid at hun ikke kri­ti­se­rer den en­kel­tes valg om å ta abort.

- Først og fremst må vi som po­li­ti­ke­re sette søke­ly­set på oss selv. Når jeg hører om den kam­pen mange for­eld­re må kjem­pe med sam­fun­net, blir jeg lei meg. Det vik­tigs­te er at for­eld­re som føder funk­sjons­hem­me­de barn, får den hjel­pen de tren­ger, sier hun.

NTB