Moské fjernet Davids- stjernen likevel
Del
For snart to år siden kjøpte Telemark Islamsk Forening i Skien den vernede GKS-kirken fra Grenland Kristne Senter. Nå er Davidsstjernen byttet ut med et sitat fra Koranen og korset ut byttet med islams halvmåne. Moskeen lovet først å respektere verningsbestemmelsene.

I hel­gen åpnet Skien moské, etter om­fat­ten­de re­no­ve­ring av den tid­li­ge­re GKS-kir­ken i Ski­ens gamle pa­rade­gate, Hess­el­berg­gata. Byg­get er ver­net som så­kalt B-ob­jekt, det vil si un­der­lagt kom­mu­na­le verne­be­stem­mel­ser.

Da Tele­mark Islamsk For­ening over­tok byg­get, lovet den å ikke gjøre fa­sade­end­rin­ger. Nå er li­ke­vel både Da­vids­stjer­nen i fa­sa­den og kor­set på kup­pe­len er­stat­tet med mus­lims­ke sym­bo­ler.

For­stan­der Mond­her Ben Mo­ha­med Jeri­di i Tele­mark Islams­ke For­ening er meget for­nøyd etter åp­nin­gen.

- Ja, det kom mange, både fra kom­mu­nen og andre me­nig­he­ter. Alle er for­nøy­de, og nå har vi en­de­lig fått vår egen moské, sier Jeri­di til Dagen.

For­stan­de­ren håper tonen med dette er satt for fram­ti­da.

- Vi vil være en åpen me­nig­het og in­vi­te­re alle men­nes­ker til oss. Kan­skje vi kan ha åpent hus og in­vi­te­re til mat eller ulike ar­ran­ge­men­ter.

Mang­ler til­la­tel­se?

På spørs­mål fra Dagen om hvor­for Da­vids­stjer­nen i fa­sa­den er byt­tet ut, blir for­stan­de­ren unn­vi­ken­de. Han kan ikke svare på om mos­ke­en har inn­hen­tet nød­ven­dig til­la­tel­se.

Når Dagen også spør om hva det nye, islams­ke sym­bo­let i fa­sa­den betyr, må Jeri­di gå i et møte. Ut­over man­da­gen har avi­sen ikke lyk­kes å komme i kon­takt med for­stan­de­ren på nytt.

Presse­kon­takt Karen Thomme­sen hos Riks­an­tik­va­ren av­kref­ter at byg­get skal være fre­det hos Riks­an­tik­va­ren, noe mange har trodd, men antar at byg­get kan være un­der­lagt kom­mu­na­le verne­be­stem­mel­ser.

Dette får Dagen be­kref­tet av bygge­saks­sjef Åse Ot­ter­dal Møl­ler i Skien kom­mu­ne.

- Ja, det ak­tu­el­le byg­get er et så­kalt B-ob­jekt, altså et ver­net bygg. Ver­net er un­der­lagt kom­mu­nal verne­plan som det all­tid er mulig å gjøre om på så lenge det ikke er fre­det av Riks­an­tik­va­ren. Hva man så kan gjøre med nett­opp dette byg­get, som å bytte ut et vindu i fa­sa­den, må være opp til be­stem­mel­se­ne i verne­pla­nen.

Bygge­saks­sje­fen av­kref­ter at Skien kom­mu­ne har be­hand­let noen sak om fa­sade­end­ring.

- Nei, noe slikt ved­tak er ikke fat­tet i Skien kom­mu­ne. Vi har ikke hatt noen be­fat­ning med dette.

Også kor­set ble fjer­net

Da­vids­stjer­nen i fa­sa­den er byt­tet ut med et kal­li­gra­fisk bilde som på ara­bisk betyr "Allah". Fjer­ning av Da­vids­stjer­nen var opp­rin­ne­lig ikke noe tema, men med­lem­me­ne kre­vet den fjer­net etter at Da­gens opp­slag i fjor som­mer førte til om­fat­ten­de de­batt i lo­kal­avi­se­ne i nedre Tele­mark.

- Vi måtte ta den bort etter skriv i avisa, for med­lem­me­ne rea­ger­te vel­dig, ut­tal­te nest­le­der i me­nig­he­ten, Kawa Jha­mer Khi­der Sa­le­hi, til Var­den da sym­bo­let først ble byt­tet ut med et glass­vin­du.

Det har ikke lyk­kes Dagen å komme i kon­takt med Khi­der Sa­le­hi.

Også kor­set på kup­pe­len er nå fjer­net. Moskéen ble opp­rin­ne­lig byg­get som kirke med kup­pel og kors etter mo­dell av kir­ke­ne i Roma.

For­stan­der Mond­her Jeri­di ville ikke svare på spørs­mål om denne end­rin­gen hel­ler.

- Trod­de det var lyn­av­le­der

Pas­tor Bjørn Tore Fri­berg i GKS-kir­ken, som solg­te byg­get til mos­ke­en, blir over­ras­ket når han får høre at kor­set er byt­tet ut.

- Det har da aldri vært noe kors på den kup­pe­len, ut­bry­ter han ove­r­as­ket.

- Jeg trod­de det var en lyn­av­le­der.

Fri­berg var selv in­vi­tert til åp­nin­gen av mos­ke­en i hel­gen, men føler ikke vemod over at kir­ken hans nå er blitt moské.

- På ingen måte. Vi fikk godt be­talt og skaf­fet oss nye og bedre eg­ne­de lo­ka­ler, og mus­li­me­ne har klart å ruste opp byg­get på en mye bedre måte enn vi klar­te.

Fri­berg vil hel­ler ikke være med på at dette er noen isla­mi­se­ring.

- Nei, jeg vil ikke frem­stå som ne­ga­tiv og kri­tisk. Dette er si­tua­sjo­nen slik den er. Da skal vi hel­ler være glade for at mo­de­ra­te mus­li­me­ne får samle seg. Sam­ti­dig må vi huske på at Jesus ikke kalte oss til å dømme dem, men å elske dem, sier pas­to­ren og si­te­rer den lille bibel.

- Hvor­dan skal vi noen gang kunne klare å vinne våre mus­lims­ke brød­re hvis vi bare møter dem med hat og av­vis­ning?

DAGEN

27. Februar: Dagen har endret ingressen i saken etter å ha fått henveldense fra Riksantikvaren. I den opprinnelige saken sto bygget omtalt som «det fredede bygget» - noe som var upresist. Dagen beklager

 

samfunn,koranen,moské,innenriks,tro,grenland kristne senter,gks-kirken,davidsstjerne,islam,bjørn tore friberg,mondher jeridi,åse otterdal møller,telemark,riksantikvaren