Mistanke om oljeprisfiksing opprører britiske politikere
Del
- Blir det bekreftet, er det en sjok­ke­ren­de skan­da­le for fi­nans­mar­ke­de­ne våre, sier politiker.

Flere bri­tis­ke po­li­ti­ke­re rea­ge­rer sterkt på at BP, Shell og Stat­oil mis­ten­kes for å ha ma­ni­pu­lert olje­pri­sen.

Blir mis­tan­ken be­kref­tet, vil det være «en sjok­ke­ren­de skan­da­le for fi­nans­mar­ke­de­ne våre», mener Chris Les­lie, folke­valgt re­pre­sen­tant for La­bour i Par­la­men­tet.

Også La­bour-re­pre­sen­tan­ten Ca­ro­li­ne Flint, som er skygge­mi­nis­ter for ener­gi og klima­end­rin­ger, mener olje­sel­ska­pe­ne har opp­trådt på en sjok­ke­ren­de måte hvis mis­tan­ken viser seg å stem­me.

- For­bru­ker­ne må vite at pri­sen de be­ta­ler for ener­gi eller ben­sin er rett­fer­dig, pre­get av åpen­het og ikke ma­ni­pu­lert av tra­de­re, sier Flint.

- Lett å mis­bru­ke

Tid­li­ge­re er det frem­met an­kla­ger om pris­fik­sing i gass­mar­ke­det, og La­bour ad­var­te da om at det er lett å mis­bru­ke ord­nin­ger hvor egne sel­ska­per ut­ar­bei­der pris­in­dek­ser.

Mis­tan­ken mot Stat­oil, BP og Shell drei­er seg om at olje­sel­ska­pe­ne skal ha gitt mis­vi­sen­de in­for­ma­sjon til sel­ska­pet Platts, som ut­ar­bei­der pris­in­dek­ser for energi­mar­ke­de­ne.

Matt­hew Oaks­hott fra Det li­be­ra­le par­ti­et i Stor­bri­tan­nia sam­men­lig­ner mis­tan­ken mot olje­sel­ska­pe­ne med Li­bor-skan­da­len i fjor. Da ble det av­slørt at flere store ban­ker hadde ma­ni­pu­lert Lon­don In­ter­bank Of­fe­red Rate (Libor), en av ver­dens vik­tigs­te ren­ter.

Både Bar­clays, Royal Bank of Scot­land og sveit­sis­ke UBS ble på­lagt å be­ta­le flere mil­li­ar­der kro­ner i bøter.

Ran­sa­ket ho­ved­kon­tor

In­spek­tø­rer fra ESA ran­sa­ket tirs­dag Stat­oils ho­ved­kon­tor i Stav­an­ger. I andre euro­pe­is­ke land fikk BP, Shell og Platts besøk av in­spek­tø­rer fra EU.

EU- og kon­kur­ranse­retts­eks­pert Øy­vind An­der­sen i ad­vo­kat­fir­ma­et Wik­borg Rein sier til Af­ten­pos­ten at Stat­oil ri­si­ke­rer en bot på flere mil­li­ar­der kro­ner, selv om det er lite tro­lig at den blir så høy.

Stat­oils styre­le­der Svein Renne­mo sier imid­ler­tid at han ikke kan se for seg at Stat­oil er inn­blan­det i pris­ma­ni­pu­le­ring. I et in­ter­vju med Stav­an­ger Af­ten­blad fram­hol­der han at det er stor be­visst­het rundt etisk for­ret­nings­før­sel i Stat­oil, hvor den nors­ke sta­ten eier 67 pro­sent av ak­sje­ne.

- Ven­tet på å skje

Inn­sat­sen for å av­slø­re ulike for­mer for pris­ma­ni­pu­le­ring er blitt trap­pet opp i kjøl­van­net av Li­bor-skan­da­len, iføl­ge øko­nomi­pro­fes­sor Craig Pir­rong ved Uni­ver­si­te­tet i Hous­ton.

- Po­li­ti og re­gu­le­rings­myn­dig­he­ter er gans­ke opp­rørt over denne typen på­ståt­te hand­lin­ger. De har be­vist at de er vil­li­ge til å slå ned på sel­ska­per som feil­in­for­me­rer for svært store penge­sum­mer, sier Pir­rong til ny­hets­by­rå­et Reu­ters.

Han mener olje­sel­ska­pe­nes på­ståt­te pris­ma­ni­pu­le­ring er en «ulyk­ke som ven­tet på å skje».

- Jeg hus­ker at jeg kik­ket på disse pro­ble­me­ne for ti år siden, og in­gen­ting er for­and­ret siden den gang, sier Pir­rong.