Massedemonstrasjoner sprer seg i Brasil
Del
200.000 bra­si­lia­ne­re strøm­met man­dag ut i ga­te­ne i lan­dets størs­te byer for å mar­ke­re sin mis­nøye med kor­rup­sjon, po­liti­vold og ikke minst penge­bru­ken foran neste års VM i fot­ball.

Masse­de­mon­stra­sjo­ne­ne, som fore­gikk i hele el­le­ve byer, blir om­talt som den størs­te på 20 år. De har vokst grad­vis i om­fang de siste to ukene, godt hjul­pet av so­sia­le medi­er.

I São Paulo og Rio de Ja­neiro ble ga­te­ne blok­kert av tu­sen­vis av de­mon­stran­ter, og i Bra­si­lia klat­ret de­mon­stran­ter opp på taket til na­sjo­nal­for­sam­lin­gen for der­etter å ta seg inn i byg­nin­gen.

De­mon­stra­sjo­ne­ne be­gyn­te opp­rin­ne­lig som en pro­test mot høy­ere pri­ser på kol­lek­tiv­trans­port, men har siden vokst i alle ret­nin­ger.

VM-pro­test

Mange er sinte på at re­gje­rin­gen bru­ker store sum­mer på den på­gå­en­de Con­fe­dera­tions Cup i fot­ball og neste års VM i fot­ball. De mener at pen­ge­ne i ste­det burde vært brukt på helse og ut­dan­ning.

Sam­ti­dig an­kla­ges po­li­ti­ker­ne for kor­rup­sjon og for å gi for­de­ler til sine egne slekt­nin­ger og ven­ner.

Mens det de siste da­ge­ne har vært sam­men­støt mel­lom po­li­ti og de­mon­stran­ter flere ste­der, gikk man­da­gens masse­mønst­ring stort sett rolig for seg.

Men i Rio de Ja­neiro kas­tet de­mon­stran­te­ne stein mot po­li­ti­et. Fem po­liti­folk ble skadd, og det ble brukt tåre­gass, pep­per­spray og gummi­ku­ler for å spre de­mon­stran­te­ne, mel­der BBC. Så mange som 100.000 del­tok i de­mon­stra­sjo­ne­ne i stor­byen.

Rolig po­li­ti

Også i Belo Ho­ri­zon­te, der den siste kam­pen i Con­fe­dera­tions Cup ble spilt, er det meldt om sam­men­støt. Cupen be­skri­ves som en opp­var­ming til VM i 2014.

Selv om de­mon­stran­ter klat­rer opp på taket til na­sjo­nal­for­sam­lin­gen i Bra­si­lia, for­holdt po­li­ti­et seg rolig. De ble stå­en­de og se på i ste­det for å gripe inn mot de­mon­stran­te­ne slik de gjor­de i for­ri­ge uke. Da ble flere ti­talls de­mon­stran­ter skadd i gate­kam­per, og po­li­ti­et har i etter­kant blitt an­kla­get for over­dre­ven makt­bruk.

samfunn,gatekamper,utenriks,utdanning,fotball,brasil,belo horizonte,helse,korrupsjon,sao paulo,nasjonalforsamlingen,demonstrasjoner,steinkasting,politivold,tåregass,massedemonstrasjoner,pengebruk,fotball-vm,fotball-vm 2014,rio de janeiro,brasilia,kollektivtransport,kollektivpriser,conferderations cup,slektninger,massemønstring,kastet stein,gummikuler