Lav terskel for ekstremisme på nett
Del
Læ­re­re og an­sat­te på fri­tids­klub­ber opp­le­ver sta­dig at til­syne­la­ten­de van­li­ge ung­dom­mer plutselig leg­ger ut eks­tre­mis­tis­ke bil­der og tekst på Face­bo­ok.

Det kom­mer fram i rap­por­ten « Fore­byg­ging av kri­mi­na­li­tet på in­ter­nett », som er ut­gitt av Redd Barna, Salto og Felt­team Alna, skri­ver Dags­avi­sen .

Gjen­nom tre dia­log­mø­ter har ung­dom fra Gro­rud­da­len i Oslo mel­lom 12 og 18 år lagt ut om sine nett­va­ner, mens an­sat­te i sko­len, fri­tids­klub­ber, barne­vern og po­li­ti­et har kom­met med sine egne ob­ser­va­sjo­ner rundt de unges nett­bruk.

Rap­por­ten viser at flere ung­dom­mer har lav ters­kel for å legge ut ag­gres­si­ve sym­bo­ler. Sta­tus­opp­da­te­rin­ge­ne eller bilde­de­lin­gen kunne være bil­der av per­soner med til­dek­ket an­sikt og ma­skin­ge­vær og et sitat om at ved­kom­men­de var vil­lig til å dø for islam.

Kaja Hegg i Redd Barna, som ledet ar­bei­det med rap­por­ten, sier hun tvi­ler på at ung­dom­me­ne nød­ven­dig­vis står inne for de eks­tre­me tin­ge­ne de leg­ger ut, men på­pe­ker at det li­ke­vel kan få enor­me kon­se­kven­ser.

- Sta­tus­opp­da­te­rin­ger er åpne og kan ses og pluk­kes opp av mange, sier Hegg til Dags­avi­sen.

Po­li­ti­ets sik­ker­hets­tje­nes­te (PST) er­fa­rer at mange ra­di­ka­le bru­ker Face­bo­ok som en re­krut­te­rings­are­na.

- De ra­di­ka­le kref­te­ne går ak­tivt inn for å hisse opp stem­nin­gen hos lett over­tal­bar ung­dom, sier in­for­ma­sjons­sjef Mar­tin Bern­sen i PST.