Krever totalforbud mot tobakk i Norge
Del
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) krever totalforbud mot både bruk og import av tobakk i Norge.

- Nå må vi ta kon­se­kven­sen av at røy­king dre­per, og forby om­set­ning og inn­før­sel av røyke­to­bakk og si­ga­ret­ter, sier Frode Jah­ren, ge­ne­ral­sek­re­tær i LHL til Dagen.

Han leg­ger til at LHL er­kjen­ner at kam­pen mot røy­king har gitt be­ty­de­li­ge re­sul­ta­ter og at røyke­lo­ven har vært svært vik­tig.

- Vi er også glade for end­rin­ge­ne i to­bakkska­de­lo­ven som snart trer i kraft. Li­ke­vel er skade­virk­nin­ge­ne av bruk av to­bakk så store at vi må ta i bruk kraf­ti­ge­re virke­mid­ler.

Les også: Røykeloven blir mye strengere fra 1. juli - flere nye forbud

- For­bud er det enes­te lo­gis­ke sva­ret på den kunn­ska­pen vi har. Nå mener vi at tiden er inne for å ta kon­se­kven­sen av det. Det er be­ty­de­li­ge helse­ge­vins­ter for den en­kel­te og øko­no­mis­ke ge­vins­ter for sam­fun­net ved å inn­føre et om­set­nings- og inn­før­sels­for­bud, mener Jah­ren.

Totrinns strategi

LHL fore­slår en to­bakks­stra­te­gi i to faser 

* I fase én vil de ha yt­ter­li­ge­re inn­skjer­pin­ger i to­bakks­ska­de­lo­ven.

* Fase to skal om­fat­te om­set­nings- og inn­før­sels­for­bud for røyke­to­bakk og si­ga­ret­ter.

LHL  mener at 20 års al­ders­gren­se for kjøp og salg av to­bakks­pro­duk­ter er et mulig til­tak i neste runde av inn­skjer­ping av røyke­lo­ven.

Røyke­for­bud på alle ste­der ret­tet mot all­menn­he­ten, røyke­for­bud i ar­beids­ti­den for an­sat­te i barne­hage, skole og helse­ve­sen og for­bud mot røy­king i rom eller på av­gren­se­de om­rå­der hvor barn opp­hol­der seg er for­slag LHL mener er gode opp­føl­ge­re.

Dess­uten vil at økte av­gif­ter skal øre­mer­kes røyke­av­ven­nings­til­tak.

DAGEN

samfunn,innenriks,lhl,røykeslutt,tobakk,barnehager,skole,helse,røykeloven,politikk,sigaretter,røyking,snus,omsetningsforbud,tobakkskadeloven,frode jahren,landsforeningen for hjerte- og lungesyke