KrF-politiker Kjell Ingolf Rop
...
KrF-politiker Kjell Ingolf Ropstad. FOTO: Foto: OLAV OLSEN
KrF håper på flertall mot antisemittisme
Del
Kristelig Folkeparti vil lage en handlingsplan mot antisemittisme. Kjell Ingolf Ropstad har tro på partiet endelig vil få flertall for forslaget med Høyre og Frp på laget.

KrF le­ver­te klok­ken 10 tirs­dag et re­pre­sen­tant­for­slag om å lage en egen hand­lings­plan mot anti­se­mit­tis­me. Det er ikke førs­te gang par­ti­et gjør dette, men tid­li­ge­re har for­sla­get blitt ned­stemt. 

- Nå er det et nytt par­la­men­ta­risk  grunn­lag og vi har større mu­lig­het for gjen­nom­slag. Vi har håp om at re­gje­rings­par­ti­ene vil støt­te dette så det blir et fler­tall, sier Kjell In­golf Rop­stad (KrF) til Dagen. 

Be­kym­ret for ut­vik­lin­gen

Han viser til un­der­sø­kel­sen gjort av Ho­lo­caust-sen­te­ret som viser at én av fem nord­menn støt­ter på­stan­den om at «ver­dens jøder ar­bei­det i det skjul­te for å frem­me jø­dis­ke in­ter­es­ser». Også i Euro­pa er jøde­ha­tet på fram­marsj. 

Vi­de­re er han be­kym­ret for un­der­sø­kel­sen om Oslo-sko­len , der 33,3 pro­sent av ele­ve­ne med jø­disk bak­grunn opp­le­ver ne­ga­ti­ve hen­del­ser minst to-tre gan­ger må­ned­lig. 

Ti mil­lio­ner 

- I re­vi­dert stats­bud­sjett i fjor frem­met vi et for­slag om ti mil­lio­ner kro­ner til be­kjem­pel­se av jøde­hat. Dette har vi spilt inn igjen nå i for­hand­lin­ge­ne om stats­bud­sjet­tet, så vi håper det skal komme både mid­ler og hand­lings­plan som følge av re­pre­sen­tant­for­sla­get. 

KrF øns­ker at de ti mil­lio­ner kro­ne­ne skal gå til blant annet sik­ker­hets­til­tak til Det mo­sa­is­ke tros­sam­fund, un­der­vis­nings­ma­te­ri­ell og støtte­ord­nin­ger slik at skole­klas­ser kan dra på stu­die­tu­rer til tid­li­ge­re kon­sen­tra­sjons­lei­rer. 

- Dette hen­ger tett sam­men med at vi nett­opp mar­ker­te Krys­tall­nat­ten. I fest­ta­ler og inn­legg un­der­stre­ker man hvor vik­tig det er at det ikke skjer igjen. Dess­ver­re har nett­opp frem­med­hat ut­vik­let seg mye i Euro­pa og i Norge. 

DAGEN

samfunn,krf,kjell ingolf ropstad,holocaust-senteret,jødehat,holocaust,høyre,antisemittisme,frp