KrF-veteran stemmer De Kristne
Del
KrF-politiker Anita Apelthun Sæle stemmer De Kristne fordi Buskeruds tredjekandidat er lesbisk og har vært utydelig om abortpolitikken.

- En slik kan­di­dats liste får ikke min stem­me, skri­ver Anita Apelt­hun Sæle i en kom­men­tar på Norge Idags nett­avis.

Sæle er tid­li­ge­re stor­tings­re­pre­sen­tant for Kris­te­lig Folke­par­ti , og med­ar­bei­der i avi­sen Norge Idag.

- I dag stem­mer jeg på De Krist­ne , skri­ver Sæle på idag.no valg­da­gen.

Liker ikke les­bisk KrF-er

Hun er fort­satt KrF-med­lem.

- Ja, det er jeg fak­tisk. Det er litt rart egent­lig, men De Krist­ne har et vel­dig godt pro­gram, som er det KrF stod for da jeg meld­te meg inn i KrF, sier Sæle til Dagen.

I år skal vest­len­din­gen stem­me i Bus­ke­rud fylke, men har fun­net ut at hun ikke kan stem­me på KrFs valg­lis­te der.

Sæle peker på at tredje­kan­di­da­ten er Hanne Marie Pe­der­sen-Erik­sen, som er åpent les­bisk .

- Den lis­ten kan jeg ikke stem­me på. Men Re­becca Skrette­berg , som er første­kan­di­dat på De Krist­nes liste , hun er vel­dig bra, sier Sæle.

Abort-si­tat

Hun ar­gu­men­te­rer med at Pe­der­sen-Erik­sen i en skole­de­batt om abort på Gol, skal ha sagt at «alle par­ti­er på Stor­tin­get nå er for selv­be­stemt abort».

- Hva hun mente med det, vet jeg ikke. I til­legg er­klær­te kan­di­da­ten seg som les­bisk. Hva har det i en skole­de­batt å gjøre, spør Sæle.

Hun er hel­ler ikke be­geist­ret over KrFUs stunt der re­pre­sen­tan­ter fra ung­doms­par­ti­et som spa­ser­te i un­der­tøy­et på en pro­vi­so­risk cat­walk for å sette fokus på kropps­press. Pe­der­sen-Erik­sen var en av dem.

- Det var noe mer uskyl­dig, men smak­løst.

Skuf­fet over KrF

På spørs­mål om det er på grunn av Pe­der­sen-Erik­sen hun nek­ter å stem­me KrF i år, viser Sæle også til tre andre anke­punk­ter:

- Jeg er skuf­fet på eget parti på grunn av be­kjen­nel­ses­pa­ra­gra­fen. Jeg er skuf­fet fordi man stem­te ned pa­ra­graf 2 i Grunn­lo­ven, og ble ra­sen­de da man gikk ut og laget front mot Frp da det så kri­tisk ut i valg­kam­pen, sier KrF-po­li­ti­ke­ren.

Hun er der­imot sjar­mert av De Krist­nes «stå på-vil­je og store en­ga­sje­ment».

- Under belte­ste­det

KrFs tredje­kan­di­dat i Bus­ke­rud, Hanne Marie Pe­der­sen-Erik­sen, er pro­vo­sert over Sæles ar­gu­men­ta­sjon.

- At Anita Apelt­hun Sæle skri­ver det hun skri­ver, er litt under belte­ste­det. Jeg synes det er trist at Sæle må un­der­stre­ke at jeg er les­bisk. Jeg skjøn­ner ikke hva det har med saken å gjøre, sier Pe­der­sen-Erik­sen.

Hun un­der­stre­ker at hun har fått til­lit fra par­ti­et fordi hun gjør en god jobb, og ikke fordi hun er «det ene eller det andre».

- Du må be­gyn­ne å lure på om hun ikke vil at folk skal stem­me på KrF i Bus­ke­rud fordi jeg er les­bisk, eller fordi jeg sa noe om abort i en de­batt, sier hun.

- Jeg er feil­si­tert

KrF-po­li­ti­ke­ren un­der­stre­ker at Anita Apelt­hun Sæle har feil­si­tert henne om abort­po­li­tikk, og sier at Norge Idag ikke var til stede på noen av de­bat­te­ne hun del­tok på i Ål og Gol.

- De Krist­ne var der. Hva de har sagt til Norge Idag vet jeg ikke, men jeg er i så fall si­tert helt feil. Det er trist at de ikke kan sjek­ke fakta før de pub­li­se­rer noe sånt.

Hun for­kla­rer at De Krist­ne under den om­tal­te skole­de­bat­ten snak­ket om at man ikke skal la vold­tat­te kvin­ner få ta abort.

- Da var jeg ærlig og sa at ingen po­li­tis­ke par­ti­er kan nekte vold­tat­te kvin­ner å ta abort. Det vi må gjøre er å legge til rette for at kvin­ner kan bære fram bar­net, uan­sett øko­no­misk bak­grunn eller om bar­net har en funk­sjons­hem­ming.

Be­kym­re­de vel­ge­re

Vi­de­re snak­ket hun om at alle par­ti­ene på Stor­tin­get er for å få ned abort­tal­le­ne, men at det «kun er KrF som har de gode for­sla­ge­ne for å gjøre noe med det».

Pe­der­sen-Erik­sen for­tel­ler at be­kym­re­de KrF-ere i etter­kant av har spurt om hvil­ken abort­po­li­tikk par­ti­et dri­ver med, og om hun selv står for KrFs po­li­tikk.

- Det er fint at de som har lurt har kom­met, så jeg kunne opp­kla­re det. De har vært for­nøyd med mitt svar, og vil fort­satt stem­me KrF, sier Pe­der­sen-Erik­sen.

DAGEN