Klart for flere mobbeombud
Del
Fra neste skoleår kan det være flere mobbeombud på plass rundt om i landet. Utdanningsdirektoratet har lyst ut midler til prøveprosjekt med mobbeombud i flere fylker.

- Dette er en vik­tig del­sei­er i kam­pen mot mob­bing i sko­len, sier An­ders Ty­vand, skole­po­li­tisk tals­mann i KrF. Han på­pe­ker at dette var et krav fra KrF i bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne med re­gje­rings­par­ti­ene og Venst­re.

Fyl­kes­kom­mu­ne­ne kan nå søke Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet om pen­ger til prøve­pro­sjek­ter med mobbe­om­bud. Fyl­kes­kom­mu­ne­ne må dekke halv­par­ten av ut­gif­te­ne selv.

Forebyggende

Tan­ken er at mobbe­om­bu­de­ne kan bidra i fore­byg­gen­de ar­beid på sko­le­ne. De kan også vei­le­de sko­ler, for­eld­re og ele­ver når ele­ver opp­le­ver at de ikke har et godt psyko­so­si­alt miljø.

An­ders Ty­vand på­pe­ker at fyl­kes­tin­get i Bus­ke­rud al­le­re­de har an­satt et mobbe­om­bud for egen reg­ning, og er­fa­rin­ge­ne har så langt vært po­si­ti­ve.

Tror på resultater

- Mobbe­om­bu­det be­nyt­tes som vei­le­der og res­surs­per­son, og gjør læ­re­re og skole­le­de­re i stand til å hånd­te­re mobbe­pro­ble­ma­tik­ken på en bedre måte. Nå får vi mu­lig­he­ten til å prøve ut ord­nin­gen i flere fyl­ker, og jeg har tro på at re­sul­ta­te­ne vil bli po­si­ti­ve, sier han.

NTB