Kjendiser boikotter hotellkjede i sharia-protest
Del
En kjendisboikott av en rekke luksushoteller eid av sultanen i Brunei, har spredd seg fra Hollywood til Frankrike. Boikotten er en reaksjon på Bruneis innføring av sharialover.

Boi­kot­ten har ført til en flom av av­be­stil­lin­ger på fem­stjer­ners­ho­tel­le­ne Plaza Athe­nee Hotel og Le Meurice i Paris, iføl­ge Fran­ce Info radio.

Tren­den star­tet i Hol­ly­wood, hvor kjen­di­ser som talk­show­vert­in­nen Oprah Win­frey har kut­tet bån­den­de til det be­røm­te Be­ver­ly Hills Hotel.

Også Ellen de Ge­ne­res, Jay Leno og Jane Fonda støt­ter boi­kot­ten.

De frans­ke ho­tel­le­ne er en del av Dor­ches­ter Col­lection, som eies av sul­tan Hass­anal Bol­kiah gjen­nom in­ves­te­rings­by­rå­et i Bru­nei.

Den 1. mai inn­før­te Bru­nei sha­rialo­ver, som det førs­te lan­det i Øst-Asia. Loven til­la­ter straffe­me­to­der som pis­king og am­pu­ta­sjo­ner. Per­soner kan også bli dømt til døds­straff ved stei­ning for for­bry­tel­ser som utro­skap, ho­mo­fi­li og å for­nær­me pro­fe­ten.

Lo­vinn­fø­rin­gen var nok et ek­sem­pel på en øken­de kon­ser­va­tiv re­li­giøs trend som har slått rot i nabo­lan­de­ne Ma­lay­sia og In­do­ne­sia. Lov­gi­vin­gen inn­fø­res i faser.

NTB