Ja til rynker i nytt kvinneblad
Del
I et nytt kvinnemagasin i USA er det forbud mot å retusjere bildene i Photoshop.

Ve­r­i­ly er ikke et re­li­giøst ma­ga­sin, men både Ash­ley Crouch og Kara Esch­bach som står bak, er of­fent­lig kjent som abort­mot­stan­de­re og fa­mi­lie­for­kjem­pe­re.

I år­ti­er har kvinne­bla­der spilt på sex for å selge, men med bladet Ve­r­i­ly Ma­gazi­ne har de to kvin­ne­ne et ønske om å mar­keds­føre et nytt syn på hva som er vak­kert.

På en presse­kon­fe­ran­se i for­ri­ge uke la de fram sine tan­ker for det nye bladet, og ga blant annet et ek­sem­pel fra Tsjek­kia på hvor langt sek­su­ali­se­rin­gen av kvin­ner har nådd.

Der lot åtte kvin­ner som ble valgt inn i par­la­men­tet seg fo­to­gra­fe­re til en pin-up ka­len­der. En av dem, som øns­ket å bli ord­fø­rer Praha, skal se­ne­re ha ut­talt føl­gen­de:

«Hvor­for ikke vise at vi er kvin­ner som ikke er redde for å være sexy?»

Re­du­se­rer oss som men­nes­ker

På presse­kon­fe­ran­sen hev­det Esch­bach at kra­vet til å se sexy ut, og fo­ku­set på sex i et ro­man­tisk for­hold, re­du­se­rer oss som men­nes­ker.

For­bu­det mot «fo­tos­hop­ping» har skapt bøl­ger i mote­kret­ser.

Huf­fing­ton Post pub­li­ser­te en ar­tik­kel der de si­ter­te Ve­r­i­ly´s stand­punk­ter:

«Mens andre ma­ga­si­ner på en kunst­ne­risk måte end­rer bil­der i Pho­to­s­hop for å oppnå den så­kal­te ideal­krop­pen, eller lar det bare være igjen mak­si­mum tre ryn­ker, så kom­mer Ve­r­i­ly aldri til å endre på krop­pen eller an­sikts­struk­tu­ren til sine mo­del­ler».

- Kvin­ner øns­ker å føle seg na­tur­lig vak­ker, og vi øns­ker at mote skal være gøy, sa Esch­bach under kon­fe­ran­sen.

Dagen

samfunn,rynker,kultur,utenriks,kvinner,huffington post,magasiner,kvinnemagasin,verily,retusjering,photoshop