Italiensk statsråd utsatt for rasistisk hets
Del
Ita­lias stats­mi­nis­ter En­rico Letta kre­ver slutt på de ra­sis­tis­ke ut­fal­le­ne mot lan­dets førs­te svar­te stats­råd, in­te­gra­sjons­mi­nis­ter Ceci­le Ky­en­ge.

Flere av de ra­sis­tis­ke ut­fal­le­ne har kom­met fra le­den­de po­li­ti­ke­re i høyre­par­ti­et Lega Nord, blant annet fra Ro­ber­to Cal­de­ro­li som under en po­li­tisk tale i hel­gen hev­det at Ky­en­ge så ut som en oran­gu­tang.

Cal­de­ro­li, som har vært stats­råd under Sil­vio Ber­lus­co­ni, er i dag vise­pre­si­det i det ita­li­ens­ke se­na­tet.

- Burde vold­tas

I juni skrev en parti­kol­le­ga av Cal­de­ro­li på Face­bo­ok-si­den sin at Ky­en­ge, som opp­rin­ne­lig kom­mer fra Kongo, burde vold­tas.

Da Ky­en­ge nylig skul­le be­sø­ke byen Pes­ca­ra, ble hun møtt av renne­løk­ker i lykte­stol­pe­ne, hengt opp av det høyre­eks­tre­me par­ti­et Forza Nuova.

- Alle skal bo i sitt eget land, lød bud­ska­pet som led­sa­get renne­løk­ke­ne.

- Skam­me­lig

Stats­mi­nis­ter En­rico Letta kal­ler ut­fal­le­ne mot Ky­en­ge for skam­me­li­ge og kre­ver at Lega Nord tar et opp­gjør med de ra­sis­tis­ke hold­nin­ge­ne i par­ti­et.

- Det er på tide at Lega Nord luk­ker dette skam­me­li­ge ka­pit­te­let en gang for alle, sier Letta, som mener saken ska­der Ita­lias rykte in­ter­na­sjo­nalt.

Ky­en­ge er ut­dan­net øye­lege og over­tok som in­te­gra­sjons­mi­nis­ter i april. En av kamp­sa­ke­ne hen­nes er å gjøre det enk­le­re for barn av inn­vand­re­re, som er født i Ita­lia, å få ita­li­ensk stats­bor­ger­skap.

Dag­li­ge trus­ler

Siden hun over­tok pos­ten har hun dag­lig mot­tatt trus­ler, for­tel­ler hun i et in­ter­vju med avisa Cor­ri­ere della Sera.

- Brev, epos­ter, te­le­fo­ner. De mest for­fer­de­li­ge kom­mer via net­tet, blant dem draps­trus­ler. Jeg må all­tid være på vakt, for­tel­ler hun.