Israelsk dommer går av etter voldtektskommentar
Del
I ret­ten sa dom­me­ren at noen jen­ter «liker å bli vold­tatt».

En time se­ne­re måtte han for­la­te em­be­tet.

Dom­mer Nis­sim Yeshaya ledet en hø­ring om hvor­vidt en ung kvin­ne som til­ba­ke i tid hadde blitt vold­tatt av fire pa­le­sti­ne­re, skul­le få sta­tus som na­sjo­nalt offer. Kvin­nen var bare 13 år da vold­tek­ten skjed­de.

I løpet av saken be­mer­ket dom­me­ren at «det er noen unge jen­ter som liker å bli vold­tatt». Kvin­nens ad­vo­kat grep straks tak i ut­ta­lel­sen og vi­dere­for­mid­let den til is­ra­elsk radio.

Etter at ra­dio­jour­na­lis­ten raskt hadde inn­hen­tet kom­men­ta­rer fra blant annet po­li­ti­ke­re, kom det så ster­ke re­ak­sjo­ner at dom­me­ren valg­te å gå av.

Iføl­ge ut­ta­lel­sen fra den is­ra­els­ke dom­sto­len «ang­ret» dom­me­ren på ut­ta­lel­sen, og sa sam­ti­dig at han ikke hadde ment å støte noen eller ut­tryk­ke noen me­ning».

Is­ra­els kvin­ne­li­ge jus­tis­mi­nis­ter Tzipi Livni, sa etter­på at det var rik­tig av dom­me­ren å gå av.

- Dom­me­re må også for­stå at når en kvin­ne sier nei, så mener hun det, sa Livni.