Irakiske kurdere inngår oljeavtale med Tyrkia
Del
Kur­der­ne i Nord-Irak har inn­gått en rekke av­ta­ler med Tyr­kia, som åpner for eks­port av store meng­der olje og gass via rør­led­nin­ger gjen­nom Tyr­kia til Mid­del­ha­vet.

Myn­dig­he­te­ne i Bag­dad raser mot av­ta­le­ne og fryk­ter at de vil gå glipp av en stor del av inn­tek­te­ne fra eks­por­ten.

En nær­me­re 1.000 kilo­me­ter lang olje­rør­led­ning fra Kirkuk i Nord-Irak til Cey­han i Tyr­kia har lenge vært på plass, og denne har på pa­pi­ret en ka­pa­si­tet på 1.6 mil­lio­ner fat olje om dagen.

Rør­led­nin­gen har de siste ti årene vært gjen­stand for en rekke sa­bo­ta­sje­ak­sjo­ner på ira­kisk side, og den re­el­le ka­pa­si­te­ten er i dag be­reg­net til rundt 300.000 fat om dagen.

Bag­dad raser

Re­gje­rin­gen i de selv­styr­te kur­dis­ke om­rå­de­ne av Nord-Irak har lenge for­hand­let med Tyr­kia om å ut­vi­de eks­por­ten via Cey­han, og om kort tid åpner en ny for­gre­ning av rør­led­nin­gen.

Denne uken hadde også de ira­kis­ke kur­der­nes stats­mi­nis­ter Nechir­van Barza­ni et tre timer langt møte med Tyr­kias stats­mi­nis­ter Tayy­ip Er­do­gan, noe som re­sul­ter­te i un­der­teg­ning av flere nye av­ta­ler.

Myn­dig­he­te­ne i Bag­dad har pro­te­stert mot av­ta­le­ne og hev­der at de er en «inn­gri­pen i Iraks su­ve­re­ni­tet».

Lete­bo­ring

Det halv­stat­li­ge tyr­kis­ke olje­sel­ska­pet TEC, som myn­dig­he­te­ne i An­ka­ra har opp­ret­tet ene og alene for å ope­re­re i Nord-Irak, har sam­ti­dig inn­gått kon­trak­ter om lete­bo­ring på 13 olje­felt i de kur­dis­ke de­le­ne av nabo­lan­det.

I rundt halv­par­ten av blok­ke­ne skal TEC sam­ar­bei­de med den ame­ri­kans­ke olje­gi­gan­ten Exxon­Mo­bil. Også disse kon­trak­te­ne er inn­gått uten å in­volve­re den ira­kis­ke re­gje­rin­gen.

Ny rør­led­ning

Det er også inn­gått kon­trak­ter om byg­ging av en helt ny olje- og gass­rør­led­ning, som skal bidra til å øke olje­eks­por­ten via Tyr­kia til 1 mil­lion fat om dagen innen 2015.

Gass­eks­por­ten via rør­led­nin­gen skal etter pla­nen star­te opp i be­gyn­nel­sen av 2017.

Iføl­ge av­ta­len skal inn­tek­te­ne fra olje­eks­por­ten set­tes på konto i en stat­lig tyr­kisk bank. Når in­ves­te­rings­kost­na­de­ne er truk­ket fra, skal res­ten av inn­tek­te­ne iføl­ge av­ta­len bli stå­en­de på konto inn­til kur­dis­ke myn­dig­he­ter har inn­gått en av­ta­le om de­ling med Bag­dad. (©NTB)

samfunn,kurdere,nord-irak,eksport,olje,gass,tyrkia,irak,utenriks