Hyllet Breivik, vil på Stortinget
Del
De­mo­kra­te­ne-po­li­ti­ker Kjer­sti ­Margrete Adel­heid Gilje hyl­let An­ders Behring Brei­viks av­slut­nings­tale i retts­sa­ken for ett år siden. Nå vil hun på Stor­tin­get for å kjem­pe mot islam.

Gilje er De­mo­kra­te­nes liste­topp i Ro­ga­land og hadde føl­gen­de ut­ta­lel­se på sin Face­bo­ok-side etter Brei­viks tale 22. juni i fjor, skri­ver Klasse­kam­pen :

«Jeg sy­nest at taa­len til An­ders Behring Brei­vik er helt enorm. Han er sy­len­de skarp. og JEG STØT­TER HAM FULLT UT I HANS SYNS­PUNK­TER. Men selv­føl­ge­lig tar jeg av­stand fra hand­lin­ge­ne».

Gilje som har bak­grunn fra Nor­we­gi­an De­fen­ce Le­ague (NDL), Stopp isla­mi­se­rin­gen av Norge (Sian), KrF og Kris­tent Sam­lings­par­ti , er klar på at hun fort­satt står for det hun sa.

- Ja, jeg står for det. Jeg mener Brei­vik er skarp, selv om det var gal­skap det han gjor­de. Det er him­mel­vid for­skjell mel­lom å støt­te tan­ke­ne hans og det han gjor­de. Vi går ikke rundt og dre­per, slik mus­li­me­ne gjør i Al­lahs navn, sier Gilje som sit­ter i De­mo­kra­te­nes sen­tral­sty­re .

Hun kal­ler Brei­vik «fram­synt»:

- Han ad­var­te oss mot hvor­dan dette kom­mer til å bære hen. Bare se på Grøn­land og Gro­rud­da­len. Det er nes­ten ikke noe som er norsk og kris­tent igjen. Det som skrem­mer meg, er at vi al­le­re­de har flere mus­lims­ke po­li­ti­ke­re, som for ek­sem­pel Hadia Tajik . Mange har store fa­mi­li­er som stem­mer på seg. Det er sånn de kom­mer til å ta over lan­det.

På Face­bo­ok har hun også om­talt islam som «dje­velsk» og tatt til orde for at islam skal bli «to­talt ut­ryd­det fra denne jor­dens over­fla­te».

- Islam er ikke en re­li­gion. Det er ond­ska­pens ideo­lo­gi og dje­ve­lens ideo­lo­gi, sier Gilje som får støt­te av parti­le­der Eli­sa­beth Syn­nø­ve Rue Strencbo .