Her er Gilad Shalits takketale
Del
Den israelske soldaten fikk Kåre Kristiansens minnepris under Oslo Symposium.

LES OGSÅ:

Kåre Kris­ti­an­sens Minne­pris til Gilad Sha­lit

Be­røm­mer uten­lands­ke sol­da­ter i den is­ra­els­ke hæren

Gilad Sha­lit var på vakt langs Gaza-gren­sen som kor­po­ral i det is­ra­els­ke for­sva­ret, 25. juni 2006, da Ha­mas-ter­ro­ris­ter tok seg gjen­nom tun­ne­ler under bak­ken og bort­før­te ham i en ak­sjon der to andre is­ra­els­ke sol­da­ter ble drept. Han ble holdt fan­get i en­som­het i fem år, og ble nek­tet grunn­leg­gen­de ret­tig­he­ter, men be­holdt motet og fat­nin­gen, og ut­holdt fan­gen­ska­pet.

18. ok­to­ber 2011 ble han satt fri som følge av en fange­ut­veks­lings­av­ta­le, der Is­rael løs­lot over 1000 fan­ger som sam­men har an­sva­ret for over 569 is­ra­els­ke men­neske­liv.

- Det var først da jeg ble satt fri, at jeg så om­fan­get av kam­pan­je­ne for min fri­het, blant annet fra per­soner som dere, sa Sha­lit til del­ta­ker­ne på Oslo Sym­po­si­um.

- Vi hed­rer ham for det mot og den ut­hol­den­het han viste da han ble holdt i fan­gen­skap, og for det offer han har båret for Is­ra­els skyld. Det var et sterkt en­ga­sje­ment for ham blant nord­menn, da han satt i fan­get av Hamas i Gaza, og det opp­le­ves vel­dig sterkt å få være med og hedre ham med Kåre Kris­ti­an­sens Minne­pris i Oslo, sier Bjar­te Yste­bø, leder for ko­mi­te­en.

Sha­lits far, Noam Sha­lit, var til­ste­de på Oslo Sym­po­si­um og tok imot pri­sen på vegne av sin sønn. Gilad Sha­lit holdt selv en takke­tale på video. Den kan du se i vin­du­et over her. 

Kåre Kris­ti­an­sens Minne­pris be­står av di­plom, en krys­tall­vase av norsk de­sign og 100.000 kro­ner.

(Dagen)