Har avslørt Hitlers jødiske røtter
Del
Adolf Hitler ville ikke likt resultatene av de siste DNA-prøver offentliggjort i Belgia denne uken. Han var ingen arisk supermann, men hadde afrikanske og jødiske forfedre.

Den tyske Fø­re­ren slek­tet mer på de ra­se­ne han prøv­de å ut­ryd­de enn sine aris­ke ven­ner, viser nye funn som er av­slørt denne uken. I det flamsk-språk­li­ge ma­ga­si­net Knack, har jour­na­lis­ten Jean-Paul Mul­ders spo­ret Hit­lers for­fed­re både i Øster­rike og i USA.

- Re­sul­ta­tet er opp­sikt­vek­ken­de. Hit­ler ville ikke blitt sær­lig glad, sier gen­etikk-eks­pert Ronny Decor­te i bladet Knack.

Ber­ber-opp­hav

Eks­per­ter på gen­etikk leter etter grup­per med kro­mo­so­mer som kal­les hap­lo-grup­per, som er gen­etis­ke fin­ger­mer­ker til hele folke­grup­per.

Iføl­ge Mul­ders er Hit­lers do­mi­ne­ren­de hap­lo-grup­pe «E1b1b». Den er hel­ler sjel­den i Vest-Euro­pa, men fore­kom­mer of­test blant gre­ke­re og folk på Si­ci­lia, som igjen har sine gener fra Afri­ka.

Mel­lom 50 og 80 pro­sent av nord­afri­ka­ne­re har Hit­lers do­mi­ne­ren­de hap­lo-grup­pe. Sær­lig fin­nes de mel­lom ber­ber-stam­mer i Ma­rok­ko, Al­ge­ri, Tunis og So­ma­lia.

Jø­dis­ke gener

Men det er kan hende enda mer over­ras­ken­de at Hit­lers andre mest do­mi­ne­ren­de hap­lo-grup­pe er den mest van­lig blant ash­ke­nazi-jø­der, eller jøder i Sen­tral- og Øst-Euro­pa.

LES OGSÅ: 80 år siden Hitler kom til makten

- Fun­ne­ne er fa­sci­ne­ren­de der­som man ser på dem med «nazi-bril­ler», fordi de la så stor vekt på blod og rase, sier Decor­te.

Hit­lers kjeve­bein

Bladet Knack vil nå be den rus­sis­ke re­gje­ring om å få til­gang til ar­ki­ve­ne der det skal fin­nes et kjeve­bein pak­ket i et blo­dig klede, som skal være tatt med fra en bun­kers i Ber­lin der Hit­ler be­gikk selv­mord.

Man reg­ner med at kjeve­bei­net til­hø­rer Der Führer, som drøm­te om å fost­re fram det na­zis­tis­ke su­per­men­nes­ket.

- I mo­der­ne forsk­ning ope­re­rer vi ikke med raser len­ger. Det ren­dyr­ke­de su­per­men­nes­ket og pro­gram­met for å fost­re det full­sten­dig rene men­nes­ket, var et rent på­funn, sier Ronny Decor­te.

(Dagen)

samfunn,e1b1b,haplo-grupper,ronny decorte,dna,jean-paul mulders,jødisk,afrikansk,israel,utenriks,tyskland,adolf hitler,ashkenazi-jøder