Hallaråker stoppet Koht under festtalen
Del
Ville ikke ha nærkontakt med komikeren.

Ny­valgt sen­tral­styre­med­lem Karl Johan Hal­la­rå­ker stop­pet Chris­ti­ne Koht da hun kom bort til ham under fest­ta­len på KrF -lands­mø­tet. Koht gikk blant annet rundt i salen og delte ut «puppe­klem­mer» og bruk­te ordet «Herre­gud» flit­tig.

Den tid­li­ge­re indre­mi­sjons­ge­ne­ra­len vel­ger li­ke­vel å fo­ku­se­re på de gode po­en­ge­ne i talen til Koht, frem­for å slå hardt ned på de de­le­ne av inn­sla­get han ikke satte like stor pris på.

- Jeg syns ikke vi skal haus­se dette stort opp. Det er en epi­so­de som vi er fer­di­ge med, un­der­stre­ker Hal­la­rå­ker.

Se videoklipp fra Koht-underholdningen på TV2

Han sier at han har opp­levd «mis­for­stått» un­der­hold­ning i mange sam­men­hen­ger.

- Jeg for­står re­ak­sjo­ne­ne, men nå får vi kon­sen­tre­re oss om de po­si­ti­ve po­en­ge­ne i inn­hol­det - og ikke inn­pak­nin­gen.

Har du bil­der fra Kohts opp­tre­den på lands­mø­tet? Ta kon­takt med nett­re­dak­sjo­nen@dagen.no