Høyre-velgere sier nei til reservasjonsrett
Del
Et fler­tall av Høy­res vel­ge­re sier nei til å gi fast­le­ger rett til å re­ser­ve­re seg mot abort­hen­vis­ning, viser en fersk me­nings­må­ling.

Un­der­sø­kel­sen viser at kun en av fire Høy­re-vel­ge­re støt­ter en re­ser­va­sjons­rett for fast­le­ger. 55 pro­sent er imot, mens 18 pro­sent sva­rer at de ikke vet, skri­ver VG .

Høyre , Frp og KrF ble i sep­tem­ber enige om å gi leger mu­lig­het til å nekte å hen­vi­se kvin­ner til abort. Venst­re skrev ikke under på av­ta­len, et stand­punkt som gjen­spei­ler seg blant vel­ger­ne. Et over­vel­den­de fler­tall av KrF-vel­ge­re - 76 pro­sent - er for re­ser­va­sjons­ret­ten, men 65 pro­sent av Venst­re-vel­ger­ne mot.

Til sam­men sva­rer 56 pro­sent av de spur­te at de er mot en re­ser­va­sjons­rett , mens 25 pro­sent støt­ter dette.

Helse­mi­nis­te­ren Bent Høie (H) sier han ikke har noen pla­ner om å bryte av­ta­len.

- Fra den ble inn­ført og inn­til nylig så har fast­le­ge­ne prak­ti­sert en egen­de­fi­nert re­ser­va­sjons­rett uten å sikre ret­tig­he­ter eller in­for­ma­sjon til kvin­nen. Nå kom­mer dette in­nen­for et sys­tem som sik­rer det, sier Høie til VG.

Iføl­ge Høie vil en pa­si­ent umid­del­bart vil få mu­lig­het til å skif­te fast­le­ge, der­som legen re­ser­ve­rer seg. (©NTB)

samfunn,høyre,politikk,innenriks,abort,helse,reservasjonsrett,bent høie,fastlege,reservasjon,hoyre