Høyre-folk vil ikke ha Hagen i regjering
Del
Høy­re-folk god­tar Siv Jen­sen og Ketil Sol­vik-Ol­sen i en even­tu­ell bor­ger­lig re­gje­ring, men Carl I. Hagen og Bård Hoks­rud er de mer skep­tis­ke til.

Det viser Dag­bla­dets un­der­sø­kel­se blant Høy­res med­lem­mer og til­lits­valg­te. 1.415 av dem har svart på spørs­mål om hvil­ke Frp-po­li­ti­ke­re de kan tenke seg i en bor­ger­lig re­gje­ring etter val­get. Svar­al­ter­na­ti­ve­ne var vel­dig gjer­ne, gjer­ne, helst ikke og ab­so­lutt ikke.

85 pro­sent ser gjer­ne at Frps parti­le­der Siv Jen­sen og ny­valgt nest­le­der Ketil Sol­vik-Ol­sen får mi­nis­ter­pos­ter i en Erna Sol­berg-re­gje­ring. Der­et­ter føl­ger Frps tid­li­ge­re won­der­boy, Tor Mik­kel Wara og le­de­ren for kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en på Stor­tin­get, An­ders Anund­sen med 68 pro­sent.

Tre av fire sier nei til Carl I. Hagen som stats­råd i en sam­ar­beids­re­gje­ring.

61,4 pro­sent sva­rer at de ikke vil ha Frps sam­ferd­sels­po­li­tis­ke tals­mann Bård Hoks­rud med i re­gje­rin­gen.

59 pro­sent håper å unngå Chris­ti­an Ty­bring-Gjed­de og Per-Wil­ly Amund­sen. 55,3 pro­sent vil ikke ha Terje Sø­vik­nes og 53,6 pro­sent vil helst slip­pe Per Sand­berg.