Håper oljeboring skal gi Kirkemøtet oppmerksomhet
Del
Når sex og samliv ikke står på sakskartet, daler medienes interesse for Kirkemøtet. Halmstrået er kirkelige signaler om oljeboring.

Når Den nors­ke kir­kes «Stor­ting» møtes neste tors­dag, blir det på hjemme­ba­nen til lan­dets fers­kes­te bis­kop, Stein Rei­nert­sen. Det er sær­lig to saker som en­ga­sje­rer ham:

- Fra Agder og Tele­mark har vi tatt ini­tia­tiv til pe­tro­le­ums­sa­ken. Det blir spen­nen­de, sier Rei­nert­sen, som skal tale på åp­nings­guds­tje­nes­ten.

For­svar­lig etisk for­valt­ning av nors­ke pe­tro­le­ums­res­sur­ser og bruk av olje­fon­det står på agen­da­en etter at Øi­vind Bene­stad reis­te et for­slag om det under Kirke­mø­tet i 2009. For­sla­get til ut­ta­lel­se ut­ford­rer nors­ke myn­dig­he­ter til å la klima og glo­bal fat­tig­dom få prio­ri­tet i for­valt­ning av nors­ke olje- og gass­res­sur­ser.

Over­ras­ket

Ber­git Haug­land fra Kra­gerø re­pre­sen­te­rer Agder og Tele­mark. Haug­land er lek kirke­møte­de­le­gat, valgt via me­nig­hets­rå­de­ne. Hun opp­le­ver ikke at hun står i sen­trum av kir­ken med sine «av­vi­ken­de» syns­punk­ter, og ble der­for gle­de­lig over­ras­ket over at hun selv ble med­lem av Kirke­mø­tet. Haug­land de­fi­ne­rer seg selv som ra­di­kal.

- Det blir ty­de­lig i sam­livs­etis­ke spørs­mål.

Høy­skole­lek­to­ren har også en spe­si­ell in­ter­es­se for for­valt­ning av olje­fon­det.

- Jeg håper det for­ener oss, for sam­live­tik­ken split­ter selv om den ikke be­rø­rer kjerne­spørs­mål, sier hun.

Haug­land hadde per­mi­sjon i fjor og er der­for med på Kirke­mø­tet for førs­te gang:

- Jeg synes det er spen­nen­de å få inn­blikk i kir­kens øvers­te de­mo­kra­tis­ke organ, og håper jeg kan bidra med noe i komitéen om dia­ko­ni og sam­funns­spørs­mål.

Bis­kop Rei­nert­sen sit­ter i komitéen som ar­bei­der med å styr­ke kir­kens ar­beid med unge voks­ne i al­ders­grup­pen 18-30.

- Det er vik­tig å fange opp den al­ders­grup­pen og vi tren­ger en god pro­sess. Hem­me­lig­he­ten med å lyk­kes er at mange får ei­er­skap til den.

Stein Rei­nert­sen er den førs­te bis­ko­pen som er til­satt av kir­kens egne organ. Men grunn­lovs­end­rin­gen i fjor førte til av­vik­ling av kir­ken i stats­råd uten at Den nors­ke kirke ble etab­lert som retts­sub­jekt. I prak­sis sty­rer der­for Stor­tin­get nå kir­ken gjen­nom kirke­lov og kirke­bud­sjett. Årets sak, «Kirke­ord­ning etter 2013» in­vi­te­rer Kirke­mø­tet til å hen­stil­le Re­gje­ring og Stor­ting om at kir­ken blir et eget retts­sub­jekt.

Fel­les­skaps­fø­lel­se

Tone Syn­nø­ve Øy­gard Stein­kopf job­ber i sju kir­ker i Vaks­dal kom­mu­ne som kan­tor. Hun re­pre­sen­te­rer Bjørg­vin som lek kir­ke­lig til­satt.

- Det er all­tid kjekt å reise på Kirke­mø­tet. De­bat­te­ne er in­ter­es­san­te og det er spen­nen­de å se hva som lever og rører seg i den lands­dek­ken­de kirke. Her får vi også et øku­me­nisk per­spek­tiv og sam­let gir dette en god fel­les­skaps­fø­lel­se.

Kirke­lov er in­ter­es­sant, mener Stein­kopf. Hun har hav­net komitéen som ar­bei­der med for­slag til end­rin­ger i kirke­lo­ven og er siste ledd i gjen­nom­fø­rin­gen av de­mo­kratire­for­men i Den nors­ke kirke.

På pro­gram­met står også kon­ser­ten «Visst skal våren komme». Kris­tin Gun­leiks­rud, Ed­vard Hoem, Berit Nøst Dale og Asle Finn­seth kom­mer også for å dele sine folke­kirke­tan­ker om det som er Kirke­mø­tets ho­ved­tema: «Folke­kir­ke - Kirke­folk».

DAGEN.