Guvernør vil rydde Taksim-plassen uavbrutt
Del
Slår ned på demonstrasjoner i Istanbul.

Tu­se­ner av de­mon­stran­ter som tirs­dag kveld strøm­met mot Taksim-plas­sen i Istan­bul for å de­mon­stre­re, ble etter kort tid dre­vet på flukt av po­li­ti­et, som bruk­te store meng­der tåre­gass.

Byens gu­ver­nør Hu­sey­in Avni Mutlu sa på tyr­kisk TV tirs­dag kveld at po­li­ti­et vil bli satt inn nær­mest kon­ti­nu­er­lig for å holde Taksim-plas­sen fri for de­mon­stran­ter.

- Vi skal fort­set­te med våre til­tak uten opp­hold, uan­sett om det er dag eller natt, helt til mar­gi­na­le ele­men­ter er fjer­net og plas­sen er åpen for fol­ket, sa han.

Plas­sen har vært sen­ter for de­mon­stra­sjo­ne­ne mot Er­do­gan-re­gje­rin­gen siden de be­gyn­te for tolv dager siden.

Også tirs­dag kveld var det harde sam­men­støt. Po­li­ti­et trakk seg i førs­te om­gang til­ba­ke, bare kort tid etter at de på dagen hadde brukt tåre­gass og vann­ka­no­ner for å drive de­mon­stran­te­ne vekk. Men der­etter pøste po­li­ti­et igjen store meng­der gass over de­mon­stran­te­ne som stor­met mot nær­lig­gen­de side­ga­ter for å komme unna.

De­mon­stran­te­ne kom etter opp­ford­ring fra le­del­sen av de­mon­stra­sjo­ne­ne som ret­tet skarp kri­tikk mot po­li­ti­ets opp­tre­den.

Stem­nin­gen be­skri­ves som meget spent mel­lom de­mon­stran­ter og po­li­ti, og etter at stats­mi­nis­ter Recep Tayy­ip Er­do­gan er­klær­te at han ikke len­ger hadde noen to­le­ran­se igjen for masse­de­mon­stra­sjo­ne­ne. (©NTB)