Grønt lys for homoekteskap i England og Wales
Del
Un­der­hu­set i det bri­tis­ke par­la­men­tet ved­tok tirs­dag en ny lov som åpner for ho­mo­ek­te­skap i Eng­land og Wales.

Un­der­hu­set ved­tok loven i fe­bru­ar, men Over­hu­set øns­ket en rekke mind­re end­rin­ger. Tirs­dag ble den en­de­li­ge lov­teks­ten ved­tatt. Det er ven­tet at dron­ning Eliza­beth un­der­teg­ner den nye loven ons­dag eller tors­dag.

- Vi reg­ner med at de førs­te ho­mo­fi­le ek­te­ska­pe­ne vil bli inn­gått i midt­en av 2014. Det er en del ting som må av­kla­res først, blant annet hva det vil få å si for pen­sjons­ut­be­ta­lin­ge­ne, sier en tals­mann for det bri­tis­ke kul­tur­de­par­te­men­tet.

Rundt halv­par­ten av de kon­ser­va­ti­ve par­la­men­ta­ri­ker­ne i Un­der­hu­set er mot­stan­de­re av loven, mens stats­mi­nis­ter David Ca­me­ron har støt­tet for­sla­get.

Ho­mo­fi­le par har hatt rett til å inngå si­vilt part­ner­skap i Stor­bri­tan­nia siden 2005 og dette har langt på vei gitt dem samme for­mel­le ret­tig­he­ter som gifte par.

Skott­land og Nord-Ir­land har sin egen lov­gi­ving på om­rå­det. Re­gje­rin­gen i Skott­land frem­met i for­ri­ge måned et lov­for­slag som åpner for ho­mo­ek­te­skap, mens par­la­men­tet i Nord-Ir­land har blok­kert et til­sva­ren­de lov­for­slag. (©NTB)