Grønt lys for at homofile kan gifte seg i Frankrike
Del
Frank­ri­kes nye ek­te­skaps­lov, som gir ho­mo­fi­le og les­bis­ke mu­lig­het til å gifte seg, er ikke i strid med grunn­lo­ven, slik kri­ti­ker­ne mente.

Det frans­ke for­fat­nings­rå­det be­slut­tet fre­dag at det kan gå god for at loven er i over­ens­stem­mel­se med grunn­lo­ven. Al­le­re­de lør­dag er det ven­tet at pre­si­dent François Hol­lan­de vil sig­ne­re loven, tre og en halv uke etter at den ble ved­tatt av na­sjo­nal­for­sam­lin­gen. Der­et­ter må det gå ti dager før det førs­te ho­mo­fi­le eller les­bis­ke paret kan gifte seg.

Loven har split­tet Frank­ri­ke og møtt inn­bitt mot­stand fra den mer verdi­kon­ser­va­ti­ve delen av be­folk­nin­gen, som hol­der fast på at ek­te­skap kun kan inn­gås av en mann og en kvin­ne.

Fler­tal­let sier ja

Til tross for store pro­tes­ter er over halv­par­ten av frans­ke vel­ge­re fort­satt til­hen­ge­re av den nye ek­te­skaps­lo­ven, som reg­nes som den størs­te so­sia­le re­for­men i Frank­ri­ke siden lan­det av­skaf­fet døds­straff i 1981.

Lov­end­rin­gen var ett av Hol­lan­des valg­løf­ter, og 23. april gikk den gjen­nom i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen. Re­pre­sen­tan­ter for det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et UMP har imid­ler­tid for­søkt å stan­se den ved å klage den inn for for­fat­nings­rå­det.

Adop­sjon i Por­tu­gal

Også i Por­tu­gal kunne ho­mo­fi­le og les­bis­ke inn­kas­se­re en seier fre­dag. Der be­slut­tet na­sjo­nal­for­sam­lin­gen at en per­son som har part­ner av samme kjønn, skal kunne adop­te­re barna eller fos­ter­bar­na til part­ne­ren. Loven ble ved­tatt med knapt fler­tall.

- Det var en kjempe­vik­tig og grunn­leg­gen­de ak­sept etter­som det drei­er seg om ret­tig­he­te­ne til barna og ikke bare pa­re­ne, sier Paulo Cor­te-Real, som leder en in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjon for ho­mo­fi­le, les­bis­ke og trans­sek­su­el­le.

17. mai var for­øv­rig Ver­dens­da­gen mot homo­fobi , noe som blant annet ble mar­kert av FN-an­sat­te i New York.

Frank­ri­ke er det 14. lan­det i ver­den som åpner for like­kjøn­ne­de ek­te­skap. Både i Norge, Sve­ri­ge og Dan­mark kan ho­mo­fi­le og les­bis­ke gifte seg. I Norge har like­kjøn­ne­de ek­te­skap vært til­latt siden 1. ja­nu­ar 2009. (©NTB)

samfunn,verdensdagen mot homofobi,frankrike,homofile,homofili,utenriks,ekteskap,likekjønnet ekteskap,adopsjon,familie,homofilt samliv,verdier,homofilt ekteskap,lesbiske,ekteskapslov,lov,homofobi,samkjønnet ekteskap