Gigantisk demonstrasjon mot homoekteskap i Paris
Del
Flere hundre tusen franskmenn demonstrerte mot adopsjon og ekteskap for homofile.

Flere hund­re tusen fransk­menn, med ka­tols­ke og andre re­li­giø­se le­de­re i ryg­gen, sam­let seg søn­dag i Paris for å de­mon­stre­re mot adop­sjon og ek­te­skap for ho­mo­fi­le.

Fem høy­has­tig­hets­tog, 900 bus­ser og utal­li­ge biler brak­te de­mon­stran­ter fra hele lan­det til den frans­ke ho­ved­sta­den søn­dag. Målet var å stan­se re­gje­rin­gens lov­for­slag, som etter pla­nen skal tre i kraft i juni.

Pro­test­mar­sjen star­tet på tre ulike ste­der i Paris, og alle gikk i ret­ning av Eif­fel­tår­net der de­mon­stran­te­ne, både ka­to­lik­ker, mus­li­mer, kon­ser­va­ti­ve og også ho­mo­fi­le, sam­let seg søn­dag etter­mid­dag.

- Ikke homo­fo­be

Bak­grun­nen er at lan­dets so­sia­lis­tis­ke pre­si­dent François Hol­lan­de under valg­kam­pen lovet at han ville gi ho­mo­fi­le rett til å inngå ek­te­skap og adop­te­re barn. Lov­for­sla­get har så stort fler­tall i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen at det vil bli ved­tatt uten pro­ble­mer.

Saken har imid­ler­tid ført til stor mis­nøye i den mer verdi­kon­ser­va­ti­ve delen av be­folk­nin­gen. Ar­ran­gø­re­ne bak mar­sjen in­sis­te­rer på at de ikke er imot ho­mo­fi­le og les­bis­ke per­soner, men at dette er en kamp for det tra­di­sjo­nel­le ek­te­ska­pet.

- Jeg er helt like­gyl­dig til at ho­mo­fi­le par har ret­tig­he­ter og at de blir an­er­kjent fra et bor­ger­lig syns­punkt, men jeg set­ter spørs­måls­tegn ved adop­sjon, sier Vi­anney Grem­mel, som del­tok i de­mon­stra­sjo­nen.

Støt­ten mins­ker

Støt­ten til at ho­mo­fi­le bør få inngå ek­te­skap, er nå nede i 55 pro­sent, 10 pro­sent­po­eng mind­re enn tid­li­ge­re. Sam­ti­dig mener mind­re enn halv­par­ten av frans­ke vel­ge­re at ho­mo­fi­le bør få adop­te­re barn.

Ek­te­skap mel­lom per­soner av samme kjønn er til­latt i el­le­ve land, der­iblant Norge, Sve­ri­ge, Bel­gia, Ne­der­land, Por­tu­gal, Spa­nia og Sør-Afri­ka.

Det er også til­latt i ni ame­ri­kans­ke del­sta­ter og USAs ho­ved­stad Wash­ing­ton D.C.

(©NTB)