Frykter svekket kristen rusomsorg
Del
Flere alternative behandlingstilbud på rusfeltet er nedlagt de siste månedene. Evangeliesenteret advarer om alvorlige konsekvenser hvis den offentlige anbudspolitikken ikke justeres.

Kro­ken er blitt hengt på døren hos flere fri­vil­li­ge eller ide­el­le virk­som­he­ter for rus­av­hen­gi­ge i løpet av det siste året.

- Jeg har vært i denne bran­sjen en god stund, men kan ikke min­nes at så mange har måt­tet legge ned på så kort tid, sier Trond Erik­sen, dag­lig leder i Evan­ge­lie­sen­te­ret.

Det fin­nes to ka­te­go­ri­er av slike til­tak. Den ene sor­te­rer under spe­sial­helse­tje­nes­ten og har av­ta­le med de of­fent­li­ge helse­fore­ta­ke­ne. Den andre er ru­som­sor­gen som går uten­om helse­fore­ta­ke­ne og fore­går i sam­ar­beid med kom­mu­ne­ne.

Re­kord­lavt

Et ho­ved­po­en­ge­ne i Sam­hand­lings­re­for­men, som grad­vis er blitt inn­ført siden 1. ja­nu­ar 2012, er at kom­mu­ne­ne skal få flere opp­ga­ver i ru­som­sor­gen og mer pen­ger til å ut­fø­re dem.

Sam­ti­dig skal pa­si­en­te­ne få ster­ke­re med­virk­ning i egen be­hand­ling. Mid­le­ne som kom­mu­ne­ne får til rus­be­hand­ling, er ikke len­ger øre­mer­ke­de. Erik­sen mener sta­dig flere kom­mu­ner prak­ti­se­rer an­buds­run­der på en måte som gjør at de fri­vil­li­ge ak­tø­re­ne blir satt uten­for.

- Vi er så lavt på kom­mu­na­le an­de­ler som vi aldri har vært før, sier Erik­sen.

De siste tre årene har rundt en av tre bru­ke­re hatt kom­mu­nal dek­ning. Nå er an­de­len falt til en av fire.

- For 75 pro­sent av bru­ker­ne er det der­med Evan­ge­lie­sen­te­ret som tar reg­nin­gen, sier han.

Erik­sen tror år­sa­ken er at kom­mu­ne­ne prø­ver å få bru­ke­re over på stats­fi­nan­sier­te til­bud eller til lege­as­sis­tert rus­be­hand­ling (LAR) med egen lei­lig­het.

- Fort­set­ter det slik, vil det fri­vil­li­ge til­bu­det for­vit­re, sier han.

Sav­ner sik­ring

Evan­ge­lie­sen­te­ret-le­de­ren mener de sen­tra­le myn­dig­he­te­nes ut­tal­te ønske om mer sam­ar­beid og bedre ut­nyt­tel­se av ka­pa­si­te­ten blir tomme ord i da­gens vir­ke­lig­het.

- De set­ter pris på at vi er der og gjør det na­sjo­nalt med til­de­lin­gen vi får over stats­bud­sjet­tet, men vi er ikke godt nok sik­ret ned til det kom­mu­na­le ni­vå­et, sier Erik­sen.

- Vi ser al­vor­lig på si­tua­sjo­nen. Dette er en vik­tig sak å få fram før val­get. Vi synes det er vel­dig leit at de rus­av­hen­gi­ge skal miste al­ter­na­ti­ver og mu­lig­he­ter, sier han.

Like ramme­vil­kår

Fag­rå­det for rus­fel­tet be­kref­ter at en rekke til­bud i fri­vil­lig regi er lagt ned de siste årene. Sek­re­ta­riats­le­der Jan Gun­nar Skof­te­dal på­pe­ker at helse­mi­nis­ter Jonas Gahr Støre viser til EØS-reg­le­ne som på­leg­ger myn­dig­he­te­ne å ha an­skaf­fel­ser av tje­nes­ter ut på anbud. Men da mener Skof­te­dal det må være like ramme­vil­kår, og det ser han ikke at de har i dag.

- Vi tren­ger å styr­ke hele rus­fel­tet, sier han.

Der­for har Fag­rå­det sendt ut spørs­mål der de ut­ford­rer par­ti­ene til før val­get å klar­gjø­re hvor de står i sen­tra­le spørs­mål på denne sek­to­ren.

- Det fin­nes mye god vilje, men nå trengs det prak­tis­ke til­tak, un­der­stre­ker han.

Etter­ly­ser opp­føl­ging

Også Stif­tel­sen Kraft, som er en pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­sjon for ulike krist­ne virk­som­he­ter på rus­fel­tet, opp­le­ver si­tua­sjo­nen ut­ford­ren­de. In­for­ma­sjons­an­svar­lig Jan H. Har­sem mener pro­ble­met ikke er lov­giv­nin­gen, som han synes er meget god, men hvor­dan denne blir fulgt opp.

- Sta­dig flere kom­mu­ner ved­tar at de ikke vil bruke pri­va­te og ide­el­le ak­tø­rer. I til­legg ved­tar mange kom­mu­ner nye reg­ler der ide­el­le til­tak bare kan le­ve­re lov­på­lag­te tje­nes­ter etter anbud, sier han.

Har­sem mener dette byg­ger på en feil lov­for­stå­el­se og opp­ford­rer sen­tra­le po­li­ti­ke­re til å sørge for at ved­ta­ke­ne deres blir bedre fulgt opp. Han mener også at par­ti­ene ty­de­li­ge­re må kom­mu­ni­se­re til sine kom­mune­po­li­ti­ke­re hvil­ken po­li­tikk de fak­tisk står for på dette fel­tet.

- Nå er det ikke sam­svar mel­lom liv og lære, sier han.

DAGEN

samfunn,tiltak,frivillig,rusbehandling,stiftelsen kraft,behandlingstilbud,anbudspolitikk,ideell,helseforetak,samhandlingsreformen,legeassistert rusbehandling,gunnar skoftedal,pasienter,evangeliesenteret,kristen,trond eriksen,rusomsorg,politikk,innenriks,kristenliv