Frp vurderer folkeavstemning om nynorsk
Del
Tema under helgens Frp-landsmøte på Gardermoen.

Hed­mark Frp mener vel­ger­ne bør av­gjø­re om Norge skal be­hol­de ord­nin­gen med to skrift­språk eller velge ett.

Der­som bok­mål blir valgt, skal ny­norsk og sa­misk bli valg­fag i sko­len.

- Det er også øns­ke­lig med økt fokus på dia­lek­ter, mener fyl­kes­la­get, som fore­slår at av­stem­nin­gen av­hol­des sam­ti­dig med kom­mu­ne- og fyl­kes­tings­val­get i 2015.

Et for­slag fra Ro­ga­land Frp brin­ger tan­ke­ne til en gam­mel SV-sak: Ut­vi­det skole­dag og et sunt dag­lig mål­tid til ele­ve­ne.

Fra Bus­ke­rud Frp kom­mer for­sla­get om å gjøre hver­da­gen enk­le­re for nord­menn i ut­lan­det, som iføl­ge for­slags­stil­ler­ne sli­ter med et «uover­sikt­lig og krong­le­te by­rå­kra­ti».

Nei til OL i Oslo, ja til elek­tro­nis­ke si­ga­ret­ter, kutt i syke­lønns­ord­nin­gen, IKEA-hyt­ter til flykt­nin­ger i telt­lei­rer, mer po­li­ti, nei til stat­lig eks­pro­pria­sjon av pri­vat ei­en­dom, nei til vind­møl­ler, na­sjo­nalt for­bud mot tig­ging, re­for­hand­ling av EØS-av­ta­len og vin i bu­tikk er alle blant de 66 ulike re­so­lu­sjons­for­sla­ge­ne som er kom­met inn til Frp-lands­mø­tet .

Det samme er for­sla­ge­ne om re­du­sert klage­ad­gang ved av­slag på opp­hold i Norge, stykk­pris­fi­nan­sie­ring ved bo­set­ting av flykt­nin­ger i kom­mu­ne­ne og tap av stats­bor­ger­skap og so­sia­le ret­tig­he­ter for bor­ge­re som på pri­vat ini­tia­tiv del­tar i krigs­hand­lin­ger i land som Syria og Af­gha­ni­stan.

(©NTB)